Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:343 (2016-2017)
Innlevert: 02.12.2016
Sendt: 05.12.2016
Besvart: 13.12.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): På bakgrunn av den oversikten Utdanningsnytt har laget, der det framkommer at 74 lærere og andre ansatte i skole og barnehage er dømt, tiltalt, eller siktet i overgrepssaker mot over 250 barn, vurderer Kunnskapsministeren å iverksette noen umiddelbare tiltak for styrke barnas og elevenes sikkerhet og trygghet når de oppholder seg i barnehage, skole og SFO?

Begrunnelse

74 lærere, assistenter og barnehageansatte er dømt, tiltalt eller siktet i overgrepssaker siden 2010. En opptelling gjort av Utdanningsnytt viser at over 250 barn er ofre. De yngste helt nede i treårsalderen. Hvis man regner med saker som er under etterforskning, er antall barn over 260. I mange av sakene har gjerningspersonen forgrepet seg på barn de har ansvar for på skolen eller i barnehagen. Overgrepene har i flere tilfeller foregått på skolen eller i barnehagen, mens overgriperen har vært på jobb. Det er grunn til å anta at det også er store mørketall. Det kan tenkes mange tiltak som kan ha betydning for hvordan skoler og barnehager framover kan få økt kompetanse og evne til å motvirke overgrep mot barn, der i blant lov- og regelverksendringer, og økt kompetanse og bevissthet i sektoren. Denne saken er der i mot så alvorlig at vi ikke kan sitte i ro og vente på at slike mer langsiktige tiltak skal virke. Nasjonale utdanningsmyndigheter bør på denne bakgrunn også vurdere tiltak som raskt kan følges opp ute i barnehager og skoler.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: For regjeringen er det et helt grunnleggende hensyn at alle barn skal være trygge i barnehage og skole. Både barna selv og deres foreldre skal kunne føle seg sikre på dette. De tallene som nylig er presentert i bladet Utdanning om overgrep og vold mot barn er derfor helt uakseptable. Hvert eneste barn som opplever noe slikt er ett barn for mye.
I landets barnehager er barnehageeier ansvarlig for at barnas lovbestemte rett til omsorg og trygghet blir oppfylt. Kommunen har ansvar for tilsyn med alle barnehager, herunder at barnehagene oppfyller kravene til et trygt og godt miljø. Fra 1. august 2016 ble fylkesmannen gitt adgang til i særlige tilfeller å føre tilsyn direkte med barnehager. Regjeringen har videre gjennom en regelendring skjerpet kravet til politiattest for alle som arbeider i barnehage. Dette innebærer at slik attest må fremlegges også i helt kortvarige vikariater og engasjementer. I tillegg kreves at politiattesten må fremlegges før arbeidsforholdet påbegynnes. Det er selvsagt avgjørende viktig at reglene fullt ut praktiseres etter sin intensjon.
Det er videre gjort forskriftsendringer slik at studenter ved alle lærerutdanningene skal få opplæring i å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn. Kompetanse om hvordan overgrep skal forebygges og forhindres er helt avgjørende for at lærere både i barnehage og skole skal kunne se og fange opp ofre for vold og overgrep. Akkurat nå er Prop. 12 S (2016–2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep til behandling i Stortinget. Den inneholder mange tiltak for barnehage og skole som, utover å bidra til å forebygge og forhindre vold og overgrep, skal styrke kompetansen om slike forhold blant ansatte.
På skoleområdet spesielt vil jeg vurdere å stramme inn det eksisterende regelverket om politiattester. Det kan blant annet være aktuelt å gjøre endringer som innebærer yrkesforbud på videregående skole, på samme måte som det er i grunnskolen i dag. Jeg er samtidig innforstått med at regler om politiattest alene ikke gir noe garanti mot vold og overgrep. Men det er ett av flere forhold som jeg mener det er viktig å se på og jevnlig vurdere effekten av. Jeg nevner også for fullstendighetens skyld at jeg om kort tid vil fremme nye regler om skjerpet aktivitetsplikt dersom lærere krenker elever. Reglene om dette retter seg først og fremst mot andre forhold enn vold og overgrep. Men reglene skal gi klare signaler om uønsket læreradferd.
Jeg er opptatt av å ha en god dialog og et konstruktivt samarbeid med sektoren om disse temaene. Jeg hadde et innspillsmøte om vold og overgrep mot barn 18. mai i år med barnehagesektoren og andre relevante aktører. Møtet resulterte i en rekke nyttige innspill som departementet følger opp. Jeg vil raskt invitere til et tilsvarende møte med skolesektoren.