Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:344 (2016-2017)
Innlevert: 02.12.2016
Sendt: 05.12.2016
Besvart: 12.12.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvor mange ansatte hadde de åtte statsarkivene fordelt på hvert arkiv i hhv 2014, 2015 og 2016 og hvor mange ansatte er de ment å ha etter omorganiseringen, hvor mange ansatte er det ved de 8 arkivene som ikke har statsarkivaren på arbeidstedet som sin øverste leder og hvor mange skal etter omorganiseringen ikke ha dette og hvor skal de ledes fra, hvor mange årsverk er og vil bli flyttet ut av Oslo?

Begrunnelse

Spørsmålsstilleren er gjort kjent med at i den nye organisasjonsmodellen så vil det i flere tilfeller kun være Statsarkivaren som er ansatt ved Statsarkivet Andre vil ledes av ulike fagdirektører plassert et annet sted enn den ansattes arbeidssted.
Spørsmålsstilleren frykter at dette gir statsarkivene langt mindre mulighet til lokal styring og prioritering. Statsarkivaren er i praksis fratatt sin ledelsesfunksjon.
I statsrådens brev til Familie- og kulturkomiteen 29.02 2016 vedrørende representantforslag om å oppretthalde og styrkje dei åtte regionale statsarkiva som eigne institusjonar (dokument 8:16 S (2015-2016)), oppgir Riksarkivar Inga Bolstad:

"Det har i denne saken kommet frem at mange er opptatt av den regionale ledelsen på hvert arbeidssted. For å imøtekomme dette foreslår vi i den nye skissen at det er en regional leder fra Arkivverket på hvert arbeidssted. Vedkommende vil, i tillegg til ”plassansvar”, også ha nasjonalt ansvar for et fagområde i Arkivverket, som for eksempel tilsyn eller digitalisering. For at dette skal være en synlig og tydelig rolle også i regionene foreslår vi at dagens statsarkivarer, i tillegg til
fagdirektør for sitt nasjonale ansvarsområde, også beholder statsarkivartittelen. På denne måten blir det ingen tvil om statsarkivenes regionale betydning. Nasjonalt fagansvar som i dag ivaretas fra Riksarkivet, flyttes med dette ut i regionene. Antallet ledere i Oslo vil reduseres betydelig gjennom omstillingen. Skissen innebærer at Riksarkivaren fortsatt vil lede alle enhetene i Arkivverket, slik det allerede er fastsatt i arkivloven § 4."

I svarbrevet til komiteen fremgår det også at statsråden vil orientere Stortinget om status for arkivverkets organisering i budsjettproposisjonen 2017. I budsjettproposisjonen for 2017 er det en svært kort omtale som ikke gir Stortinget innsikt i status for arkivverkets organisering.
Forslagstilleren ber statsråden om å gi en slik redegjørelse og begrunne hvordan status for arkivverkets organisering forholder seg til Stortingets vedtatte arkivpolitikk. Arkivpolitikken fremgår av stortingets behandling av Meld. St 7 (2012-2013), Innst.243 S (2012-2013) og Arkivloven.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: