Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:345 (2016-2017)
Innlevert: 02.12.2016
Sendt: 05.12.2016
Besvart: 12.12.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Hvem mener statsråden har det overordnede ledelses- og koordineringsansvar for de ulike etatene og direktoratene ved masseankomster av asylsøkere?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål til statsråden (Dok. nr. 15:273) av 21.11, som lød:

«Då det hausten 2015 kom langt fleire asylsøkjarar til Noreg enn det som var venta, oppstod det store problem i mottaksapparatet. Røde Kors overleverte ein rapport til JD i juni 2016 med klåre tilrådingar til forbetringar dersom asylstraumen skulle auke igjen.
Meiner statsråden at kritikken mot manglande koordinering og utydeleg leiing som kjem fram i rapporten er feil, og viss ikkje: kva vil statsråden konkret gjera for å førebyggje at ein slik situasjon oppstår igjen?»

I svaret fra statsråden fremgår det at flere etater og direktoratet har ulike sektoransvar ved masseankomster av asylsøkere.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: En eventuell masseankomst av asylsøkere vil berøre en rekke sektorer og kreve innsats fra flere etater. De mest sentrale er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD): Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), politiet under ledelse av Politidirektoratet (POD), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), men har også en styringslinje til JD innen samfunnssikkerhet og beredskap, slik at fylkesmennene under ekstraordinær asylsøkertilstrømning vil kunne ivareta kommunikasjon med kommunene.
Også andre departementer med underlagte virksomheter vil bli involvert i en situasjon med ekstraordinær asylsøkertilstrømning, herunder KMD, Utenriksdepartementet (UD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kunnskapsdepartementet (KD), Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Forsvarsdepartementet (FD). I tillegg vil fylkeskommuner og kommuner bli berørt.
Det er etablert en ordning for koordinering på strategisk nivå ved kriser, der det kan utpekes et lederdepartement. Lederdepartementet har ansvaret for å koordinere håndteringen av krisen på departementsnivå. Lederdepartementets ansvar for koordinering på strategisk nivå berører ikke sektoransvaret.
I kgl. resolusjon av 15. juni 2012 heter det at JD er fast lederdepartement ved sivile nasjonale kriser med mindre annet blir bestemt. I en krise knyttet til stor asylsøkertilstrømning vil det uansett være naturlig at JD er lederdepartement, siden de mest sentrale utfordringene vil falle inn under dette departementets ansvarsområde.
Blant de oppgaver lederdepartementet skal ivareta er å identifisere og vurdere behov for tiltak på strategisk nivå, koordinere at operative aktører har de nødvendige fullmakter, koordinere at nødvendige tiltak innenfor eget ansvarsområde blir iverksatt, ivareta nødvendig koordinering med andre departementer og etater, samt sørge for at oppdatert informasjon om situasjonen distribueres til regjeringens medlemmer.
Det følger av dette at det overordnede ledelses- og koordineringsansvaret i en situasjon med masseankomst av asylsøkere vil tilligge JD.
I JD er ansvaret delt mellom innvandrings- og integreringsministeren og justis- og beredskapsministeren. Innvandrings- og integreringsministeren er ansvarlig for innvandrings- og integreringspolitikken, inkludert det faglige ansvaret for politiets arbeid med å fastslå asylsøkeres identitet, registrering og uttransportering av asylsøkere. Innvandrings- og integreringsministeren har også ansvaret for UDI, UNE og IMDi. Justis og beredskapsministeren har blant annet ansvaret for politiet (bortsett fra de ovenfor nevnte politi-oppgavene som er underlagt innvandrings- og integreringsministeren), samfunnssikkerhet og beredskap, grensespørsmål, herunder grensekontrollen og hovedsakelig Schengen-samarbeidet, inkludert ansvaret for deltakelse i Frontex, samt ansvaret for justissektorens øvrige underlagte virksomheter, inkludert DSB.
Koordinering på direktoratsnivå var hensiktsmessig i håndteringen de mange asylsøkerne i 2015 og vil kunne være aktuelt dersom en liknende situasjon oppstår igjen. Dette vil avhenge av situasjonen og de konkrete utfordringene. UDI har normalt ansvaret for å koordinere ulike etater i spørsmål knyttet til mottak og innkvartering av asylsøkere. I september 2015 fikk DSB i oppdrag å understøtte UDI i koordineringsrollen, som en følge av den store økningen i asylsøkerantallet. DSBs koordineringsrolle på direktoratsnivå ble den 20. november samme år utvidet gjennom oppdrag fra JD. DSB ble her bedt om også å dekke de samfunnsfunksjoner som er tillagt fylkesmannsembetene og kommunene og som ble påvirket av den økte asylsøkertilstrømningen.
Koordineringen på direktoratsnivå omhandler primært praktisk samordning og tilrettelegging. I den grad det skulle oppstå strategiske utfordringer knyttet til overordnet ansvarsfordeling, fullmakter, ressurstilgang, prioriteringer og grensesnitt mellom etater eller funksjoner, er det lederdepartementets ansvar å legge til rette for hurtig avklaring av utfordringene i dialog med berørte departementer og eventuelt å løfte spørsmål til behandling i regjeringen. I en eventuell asylkrise er det JD som ivaretar dette strategiske koordineringsansvaret.