Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:348 (2016-2017)
Innlevert: 05.12.2016
Sendt: 05.12.2016
Besvart: 12.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvordan vil samferdselsministeren sikre at det gjøres nødvendige endringer i det foreslåtte FOT-rutetilbudet fra 1. april 2017 for å ivareta de reelle behovene til innbyggere, offentlige myndigheter og næringsliv?

Begrunnelse

Reaksjonene på Widerøe sitt foreslåtte rutetilbud på FOT-rutene fra 1. april 2017 skaper sterke negative reaksjoner i hele Nord-Norge. Reaksjonene går ut på at rutetilbudet svekker muligheten for innbyggere, offentlige myndigheter og næringsliv til å fungere på en god og hensiktsmessig måte.
Widerøe har lagt frem nytt ruteopplegg for FOT-rutene etter 1. april 2017. Widerøe vraker i stor grad dagens rutetilbud, i steden for å justere og forbedre dagens rutetilbud. En lang rekke politikere, bedriftsledere og innbyggere har vært ute i offentligheten, og kritisert det fremlagte ruteopplegget og sagt at det er svært lite gjennomtenkt. Det har vært vanlig praksis at FOT- rutene har vært sendt ut på høring før de settes i drift. Det er ikke tilfelle denne gangen. Det er viktig at et så sentralt kjernetilbud for lokalsamfunn, innbyggere og næringsliv sendes ut på høring. I dag er folk, bedrifter, politikere noenlunde fornøyd med det eksisterende FOT-rutetilbudet.
Det fremlagte ruteforslaget gjør det umulig å ha et fornuftig reisetilbud for å nå sykehus, fylkesmann, fylkesadministrasjon, departementer, direktorater, Storting og regjering. I tillegg får næringslivet et rutetilbud som gjør at en forverrer deres mulighet til å gi anbud/kontraktstilbud rundt omkring i Nord-Norge. At innbyggere og næringsliv må reise lange omveier for å komme til det endelige reisemålet er ikke ønskelig. At de i tillegg pålegges ekstra overnattinger burde være unødvendig i 2016. Dette vil medføre store ekstra kostnader for den enkelte innbygger/bedrift spesielt, og for samfunnet generelt.
Samferdselsdepartementet og Widerøe er uenige, og skylder på hverandre hvorfor rutetilbudet er blitt forandret og svekket. Widerøe sier at de nye anbudskravene gjør det vanskelig for dem å lage gode ruteopplegg. Widerøe sier de helst ville ha beholdt dagens innarbeidede tilbud, men at de er blitt tvunget til å endre på rutetilbudet på grunn av anbudskravene fra Samferdselsdepartementet. Widerøe og Samferdselsdepartementet er uenige og virkningene av a) nye krav til reisetid på 3 timer (tidligere 3,5 timer), b) at ankomst bestemmelsesstedet ikke skal være lov etter midnatt(i dag er det lov) og c) tidspunkt om når ettermiddagen starter (kl. 16:00, i dag kl. 14:00). Uenigheter om teknikaliteter kan ikke føre til et svekket rutetilbud. Slik situasjonen er nå, er det behov for at Widerøe og Samferdselsdepartementet forsøker å finne en løsning som sikrer at passasjerenes beste blir satt i fokus og ivaretatt. Det er behov for at det foretas en høringsrunde blant næringsliv, innbyggere og politiske miljøer før de innføres.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Widerøe la nylig fram sitt foreløpige rutetilbud for kontraktsperioden fra 1. april 2017. Det har kommet reaksjoner på dette den siste tiden. Jeg opplever at mange av reaksjonene ikke nødvendigvis kommer som følge av endringer som har blitt gjort i minimumskravene som stilles av Samferdselsdepartementet, men heller som følge av at Widerøe har kuttet i det som tidligere har blitt levert utover kravene som stilles av departementet. Det som i enkelte tilfeller kan oppleves som et kutt i flytilbudet, er derfor ikke nødvendigvis et faktisk kutt i kravene fra staten.
Widerøe gjennomfører nå møter med de ulike regionene i Nord-Norge for å få innspill på det nye ruteprogrammet. Dermed er det direkte kontakt mellom bruker og tilbyder. Når disse møtene er gjennomført, har Samferdselsdepartementet og Widerøe avtalt å møtes for å dele erfaringene med det nye FOT-ruteprogrammet og for å forsøke å finne de beste løsningene for de reisende innenfor rammene av de nye kontraktene.
Innenfor en ordning med mer fleksible kriterier ligger det også til rette for å foreta tilpasninger i ruteprogrammene underveis i kontraktsperioden, hvis det viser seg gunstig for de reisende og for operatøren.