Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:350 (2016-2017)
Innlevert: 06.12.2016
Sendt: 06.12.2016
Besvart: 08.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Viser til pressemelding om at Avinor har konkludert med at Gimsøya ikke er en egnet lokasjon for flyplass i Lofoten. Avinor vil nå sette i gang en prosess for å utrede alternative løsninger, og vil utarbeide en regional analyse for Lofoten/Ofoten og Vesterålen.
Ligger det i dette at man skal se på eksisterende flyplasser, eller vil man også se på en ny lokalisering for en felles stor flyplass?

Begrunnelse

Ekspertgruppen som har vurdert ny flyplass på Gimsøya har konkludert, flyplassen vil ikke få en værmessig tilgjengelighet som gjør at den kan betjene Lofoten på den måten prosjektet hadde som mål.
Det er derfor ikke hensiktsmessig å utrede dette alternativet videre.
Avinor vil nå igangsette en prosess for å utrede alternative løsninger. Avinor vil utarbeide en regional analyse for Lofoten/Ofoten og Vesterålen, og prosjektet skal ferdigstilles først våren 2018.
Om det ligger i dette at man skal se på muligheten for å forlenge dagens flyplasser, eller om dette også åpner for nye alternativer er noe uklart ut ifra pressemeldingen.
Analysen skal belyse effekten av samfunnsmessige forhold, planlagte vegtiltak, trafikale og operative forhold på eksisterende lufthavner, aktuelle og eventuelle ny flytyper og deres krav til rullebanelengder.
Når det gjelder muligheten for å forlenge eksisterende flyplasser må dette kunne gjøres raskere en våren 2018.
Er derfor behov for en nærmere avklaring om prosessen videre.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 fra transportetatene og Avinor er det vist til at Avinors tilrådning om ny lufthavn i Lofoten ikke ble klar til utgivelsen av grunnlagsdokumentet. Jeg avventer en formell tilbakemelding fra Avinor med forslag til videre prosess. Med utgangspunkt i Avinors tilrådning vil jeg komme tilbake til saken i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029, som skal legges fram for Stortinget til våren.