Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:351 (2016-2017)
Innlevert: 06.12.2016
Sendt: 07.12.2016
Besvart: 13.12.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvor mange enslige mindreårige har fått oppholdstillatelse etter utlendingsforskriftens § 8-8 i 2016 sammenlignet med 2015, og hva er årsaken til denne utviklingen?

Begrunnelse

I en uttalelse fra asylpolitisk forum refereres det til at stadig flere enslige mindreårige får tidsbegrensede oppholdstillatelser etter utlendingsforskriftens § 8-8. Forumet oppgir at 159 enslige mindreårige i aldersgruppen 16 - 18 år fått tidsbegrenset opphold per 31. oktober 2016. Det vises videre til at dette er en mangedobling fra året før, da kun 15 enslige mindreårige fikk en slik tillatelse. Det hevdes videre i uttalelsen at denne økningen primært skyldes endringen av den rettslige terskelen for hvilke områder i Afghanistan som generelt kan anses trygge/utrygge. Jeg ber statsråden redegjøre for utviklingen i antall EMA med opphold etter utlendingsforskriftens § 8-8, samt hennes vurdering av påstanden fra asylpolitisk forum og eventuelt andre faktorer som har påvirket utviklingen av antall EMA med midlertidig opphold etter nevnte paragraf.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: I 2015 fikk 15 enslige, mindreårige asylsøkere en begrenset oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 8-8. I perioden januar til og med november 2016 har 247 søkere fått tillatelse etter samme bestemmelse.
Når det gjelder årsaken til at flere enslige, mindreårige asylsøkere nå får begrensede tillatelser, vil jeg vise til mine svar til representantene Karin Andersen 17. juni,
15. september og 22. november d.å. og Stein Eirik Lauvås 5. desember s.å. Som det fremgår her har UDI hevet den rettslige terskelen som skal gjelde ved vurderingen av om sikkerhetssituasjonen i et område i Afghanistan er så alvorlig at enhver fra dette området vil ha krav på beskyttelse. Det har vært et juridisk handlingsrom her som tidligere ikke har vært utnyttet fullt ut. Ved å heve terskelen er mange av de områdene som tidligere ble ansett som generelt utrygge ikke lenger vurdert slik, noe som igjen innebærer at det i større grad enn tidligere foretas en individuell vurdering av søkerens beskyttelsesbehov.
Denne endringen i praksis gjelder også for enslige, mindreårige asylsøkere. Mange av disse har ikke individuelle anførsler som viser at de risikerer forfølgelse ved retur. Etter ny praksis vil de da ikke få beskyttelse (asyl) i Norge. De vil imidlertid kunne få oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 begrunnet i sterke menneskelige hensyn. Dersom de har fylt 16 år, og de ikke har annet grunnlag for opphold enn at de er uten forsvarlig omsorg ved retur, kan denne tillatelsen gis begrenset varighet frem til fylte 18 år, jf. forskriftens § 8-8.
Jeg minner også om at Stortinget i juni i år vedtok å oppheve «rimelighetskriteriet» ved internflukt i utlendingsloven § 28. Lovendringen senker terskelen for å avslå en søknad om asyl med henvisning til muligheten for internflukt i hjemlandet. Enslige, mindreårige asylsøkere som kan henvises til å ta opphold i et trygt og tilgjengelig område i hjemlandet, vil ikke fylle vilkårene for beskyttelse. Søknaden deres blir da, som nevnt over, vurdert etter lovens § 38.
Etter det jeg har fått opplyst er det hittil i 2016 ikke gjennomført tvangsreturer til Afghanistan av enslige asylsøkere som etter utlendingsmyndighetenes vurdering har vært under 18 år.