Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:353 (2016-2017)
Innlevert: 06.12.2016
Sendt: 07.12.2016
Besvart: 13.12.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Vil kommunalministeren lytte til den massive motstanden fra kommunene mot å åpne opp for å privatisere eiendomsoppmåling – eller vil regjeringa arbeide videre med sikte på privatisering?

Begrunnelse

3. mars ba stortingsflertallet regjeringa utrede hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres. Bakgrunnen for vedtaket var et forslag fra de 4 borgerlige partiene som ønsket å åpne for å privatisere tjenesten. Departementet har nå hatt saken på høring, og tilbakemeldingene fra kommunene har vært entydig. Av kommunene som har svart er 95 % motstander av å oppheve det kommunale monopolet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Stortinget vedtok 3. mars 2016 å be regjeringen "utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmålingen skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne type tjenester", jf. Innst. 174 S (2015-2016). Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte sin utredning på høring 19. august 2016 med høringsfrist 21. november 2016. Parallelt med høringen har departementet bestilt en samfunnsøkonomisk tilleggsanalyse som ventes ferdig med det aller første.
Departementet har mottatt over 240 høringssvar. Mange uttalelser er svært grundige og tar opp en rekke sider ved oppmålingen og registerføringen av eiendom. Samtlige høringssvar og den samfunnsøkonomiske analysen vil bli gjennomgått og vurdert. Det er følgelig for tidlig å kunne si noe konkret om resultatet av dette arbeidet.
Saken vil bli lagt fram for Stortinget på egnet måte når regjeringen har trukket sine konklusjoner.