Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:354 (2016-2017)
Innlevert: 06.12.2016
Sendt: 07.12.2016
Besvart: 12.12.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Har justisministeren planar om å ha møte også med dei små og mellomstore domstolane, og om ikkje, kvifor har han møte berre med dei tolv største domstolane?

Begrunnelse

Justisministeren var i møte med DA og dei tolv største domstolane 1. desember. Det er grunn til å tru at det kunne ha vore nyttig for justisministeren å ha møte også med representantar for dei små og mellomstore domstolane sidan kvardagen deira kan vera vesentleg annleis enn kvardagen i dei 12 største domstolane. Såleis kunne slike møte vera ei fin anledning for justisministeren til å få meir forståing av korleis situasjonen er i dei mindre domstolane, som tross alt utgjer fleirtalet av tingrettane i Noreg.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er alltid nyttig å møte representanter fra domstolene, både små og store. Som representanten peker på møtte jeg lederne for de største domstolene, ledelsen i Domstoladministrasjonen og styrets leder 1. desember i år. Domstollederne presenterte bl.a. utfordringer for domstoler, som gjelder både små og store. Bakgrunnen for at det denne gangen var naturlig å møte de tolv største domstolene, skyldes aktuelle problemstillinger som særlig berører disse.
Statsbudsjettet for 2017 innebærer tidenes digitaliseringssatsing i domstolene ved at det er bevilget midler til prosjektet Digitale domstoler. Domstolenes saksbehandlingsløsninger forbedres, rettsprosessene skal fulldigitaliseres og den digitale kommunikasjonen med politiet og kriminalomsorgen skal forbedres.
Prosjektet omfatter i første omgang de tolv største tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Jeg syntes derfor Domstoladministrasjonens initiativ til et møte med lederne i disse domstolene i oppstartsfasen til dette svært viktige prosjektet var godt.
Det foreligger ingen planer om et samlet møte med de 65 tingrettene i nær fremtid.