Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:361 (2016-2017)
Innlevert: 08.12.2016
Sendt: 08.12.2016
Besvart: 19.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): I an.no 6. desember d.å. blir statssekretær Lisbeth Normann sitert på "Vi har ingen planer om å legge ned Klara Klok". Samtidig går det frem av Prop. 1 S (2016-2017) at driftsstøtte til Klara Klok ikke videreføres.
Hva er riktig, på hvilken måte skal Klara Klok eventuelt videreføres, og vil statsråden bevare den kompetansen og miljøet som er bygd opp i Bodø gjennom 16 år?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er bred politisk enighet om viktigheten av lavterskel helsetjenestetilbud til barn, unge og deres familier. For ungdom, som i stor grad bruker digitale og elektroniske medier, er tilgangen til digitale lavterskeltilbud særlig viktig. Vi vet at ungdom i økende grad benytter seg av mobil og nettbrett. Det er derfor også viktig at informasjonen er tilgjengelig på alle flater. Etter omlegging til ny plattform har Klara Klok dessverre opplevd fall i aktivitet på nettstedet.
Fra 2017 foreslår regjeringen, i tråd med Ungdomshelsestrategien #Ungdomshelse, at det digitale helseinformasjonstilbudet til ungdom sees i en større sammenheng og samordnes.
Som representanten viser til er det ikke noen øremerket driftsstøtte til Klara Klok i Prop.1 S (2016-2017). 1,8 mill. kroner, som i tidligere budsjett var øremerket tjenesten, er flyttet til en ny, større pott merket Digitale helsetjenester til ungdom. Disse 1,8 mill. utgjør kun en mindre andel av tjenestens totale budsjett, som per 2015 hadde en størrelsesorden på 11 mill. kroner. Øvrige midler har vært utbetalt som søknadsbaserte tilskuddsmidler.
Jeg har notert meg at Klara Klok mener at denne omdisponeringen er å forstå som en nedleggelse. Dette er ikke i tråd med de signaler jeg og min statssekretær har gitt i direkte dialog med Nordland fylkeskommune. Regjeringen har ikke noe ønske om å legge ned Klara Klok. Det vi har foreslått og ønsket er at tilbudet om en anonymisert spørsmål- og svartjeneste integreres på plattformen Ung.no. Ung.no er i dag Norges største nettsted for ungdom og leverer kvalitetssikrede svar på det meste ungdom lurer på. Gjennom en samordning av disse to tilbudene ønsker vi å tilby ungdom én dør inn til offentlige informasjonstjenester, hvor anonyme helsespørsmål kan besvares over samme plattform som spørsmål om kjærlighet og skolevalg. Dette er i tråd med ungdoms egne ønsker, hvor et mer koordinert tilbud etterspørres.
En viktig forutsetning for å sikre at helsesvar holder nødvendig kvalitet, er at kvalifisert helsepersonell med klinisk erfaring fra arbeid med målgruppen står for de faglige svarene. Spørsmål på Klara Klok besvares i dag av et bredt sammensatt fagpanel med stor faglig og geografisk spredning. Det er mitt ønske at denne kompetansen videreføres i en samlet løsning, ved at den faglige kompetanse og erfaringen til Klara Klok blir en del av Ung.no. Jeg er i direkte dialog med Nordland fylkeskommune for å avklare hvordan dette best kan ivaretas.
Nordland fylkeskommune har gjennom Klara Klok ivaretatt et behov i en periode hvor ungdom etterspurte digital informasjon, men hvor tilbudet av slike tjenester var begrenset. Det er ingen tvil om at tjenesten har spilt en verdifull rolle som et lavterskel folkehelsetilbud for ungdom. Når vi nå foreslår en samordning, er det fordi jeg mener det er riktig å senke terskelen ytterligere for at ungdom kan søke relevant og kvalitetssikret informasjon om kropp og helse. Gjennom en egen budsjettpost til formålet ønsker jeg også å synliggjøre behovet for at det arbeides systematisk for å utvikle det digitale tilbudet til befolkningen.