Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:362 (2016-2017)
Innlevert: 08.12.2016
Sendt: 08.12.2016
Besvart: 15.12.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Vil statsråden ta initiativ til en returordning for FM-radioer, og sørge for at disse tilfaller befolkningen i land der FM-nettet ikke skal slukkes?

Begrunnelse

Med Stortingets vedtak 7.12.16 vil tusenvis av fullt brukbare FM-radioer skrotes. For at disse radioene ikke skal bli enda en ny avfallshaug av brukbar elektronikk er det viktig å se hvordan disse radioene kan resirkuleres. Det letteste vil da være å sørge for at andre land, gjerne i norden, som ikke slukker FM-nettet, kan overta radioene fra oss.
Et slikt tiltak må organiseres i samarbeid med elektronikkbransjen som selger de nye Dab-radioene og gjerne miljøvernorganisasjonene.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Jeg leser det slik at representanten ønsker at regjeringen skal starte et slags hjelpeprogram for land der FM-båndet fortsatt er i drift. I spørsmålets begrunnelse trekkes Sverige frem som et eksempel. I Oppland Arbeiderblad 14/12 trekker representanten også frem at det vil være en mulighet å sende FM-radioene til Kamerun.
Jeg vil ikke ta et initiativ som nevnt. En slik radioformidlingsordning ville ha en tvilsom miljøeffekt. Norge har en særdeles velfungerende returordning for elektrisk og elektronisk avfall som innebærer at husholdninger kan levere gamle radioer gratis til alle forhandlere eller til kommunen. Disse returordningene har systemer for ombruk av elektronikk som blir levert inn. Radioer som leveres til kassering og som ikke brukes om igjen vil gå til behandling i godkjente behandlingsanlegg. Behandlingen sørger for at farlige stoffer tas hånd om og at ressurser i avfallet materialgjenvinnes, slik at de kan inngå i nye produkter og erstatte jomfruelige råvarer. Over 93 pst. av materialene lar seg bruke om igjen. Dette er en langt høyere gjenbruksandel enn tilfellet må antas å være i for eksempel Kamerun.
Avfallsforskriften inneholder regler om kasserte elektriske og elektroniske produkter, herunder eksport av brukt elektronikk. Blant annet stilles det krav om at brukt elektronikk som ønskes eksportert skal være funksjonstestet.
Regelverket for eksport av avfallselektronikk og brukt elektronikk gjelder for hele EØS-området, og er basert på FNs konvensjon om farlig avfall (Baselkonvensjonen). Det ble etablert som en følge av at store mengder elektronikkavfall har blitt eksportert fra industrielle land til u-land, delvis som produkter, og bidro til forurensning og avfall i land som ikke har kapasitet til å behandle avfallet. Norge har vært aktive i arbeidet for et strengt regelverk internasjonalt, for å unngå at fattige land skal bli en dumpingplass for brukt utstyr fra rike land.
Når det gjelder FM-radioer vil bransjen kunne ta initiativ til å eksportere radioer som er i god stand og som det er et marked for. Andre aktører utenfor elektronikkbransjen vil også kunne samle inn brukte FM-radioer og selge eller gi bort disse utenfor Norge dersom de ser det som lønnsomt, så lenge regelverket om blant annet testing overholdes.
La meg avslutningsvis nevne at FM-radioer fortsatt vil kunne brukes hvis man har en adapter. Det tror jeg kan være en ypperlig julegave.