Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:363 (2016-2017)
Innlevert: 08.12.2016
Sendt: 08.12.2016
Besvart: 19.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Er helse- og omsorgsministeren trygg på at kravene til forsvarlig, involverende og åpen prosess er fulgt i saken vedrørende forslag om flytting av sykehustilbud for nyfødte, barn og unge ved Sykehuset Innlandet?

Begrunnelse

I den muntlige spørretimen forleden understreket statsråden det helt nødvendige i at prosesser vedrørende omorganisering/flytting av sentrale sjukehustilbud underlegges grundige prosesser. Betydningen av åpenhet, involvering og forsvarlighet ble fremhevet. Den prosess som nå pågår vedrørende sykehustilbudet i Innlandet, og forslag om flytting av tilbud for nyfødte, barn og unge har skapt bekymring og uro. Det er hevdet at dette har kommet brått på med kort tid til beslutning.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er kjent med at Sykehuset Innlandet, i tråd med styrets vedtak fra april 2016, nå gjennomgår ulike faglige områder for å fremme kvalitet og vurdere om tjenestene er hensiktsmessig organisert, og for å sikre at ressurser i størst mulig grad brukes direkte til pasientbehandling – som av styret er omtalt som kortsiktige omstillingstiltak.
Gjennomgangen skal sikre at driften av foretaket er bærekraftig. Dette er tiltak som det tas sikte på å iverksette i perioden 2017–2020. Et av områdene som nå vurderes, er tilbudet til barn og unge.
Som det vises til i spørsmålet understreket jeg i den muntlige spørretimen 16. november 2016 viktigheten av at eventuelle endringer i pasienttilbudet i Sykehuset Innlandet HF gjennomføres i en god prosess og på en faglig forsvarlig måte.
Jeg har merket meg at det fremgår av sak 085-2016 Omstilling kort sikt - økonomiperioden 2017-2020 som behandles av styret i Sykehuset Innlandet 15. desember 2016 at utredning av samling av tilbudet innenfor nyfødtintensiv til Lillehammer blir videreført i samsvar med prosesskravene fastsatt i veileder for arbeidet med utviklingsplaner.
Det er i dag barneavdeling med nyfødtintensiv både på Lillehammer og Elverum. Administrerende direktør mener det må foretas en videre utredning av muligheten for å samle tilbudet innenfor nyfødtintensiv til Lillehammer og at dette vil representere en endring av et akuttilbud som medfører at veileder for arbeidet med utviklingsplaner vil komme til anvendelse. Administrerende direktør legger som forutsetning og føring for eventuell samling av nyfødtintensiv at fødeavdelingen ved Elverum sikres opprettholdelse av dagens fødselstall gjennom en utvidelse av opptaksgrunnlaget for normalfødsler. Dersom nyfødtintensiv blir samlet på Lillehammer, vil det fortsatt være poliklinikk, dag og døgntilbud til barn og ungdom både i Hedmark og Oppland.