Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:364 (2016-2017)
Innlevert: 08.12.2016
Sendt: 08.12.2016
Besvart: 15.12.2016 av næringsminister Monica Mæland

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Kjente næringsministeren til styreleders initiativ overfor konsernsjefen i Telenor om hans stilling, og har statsråden hatt kontakt med styreleder i denne sakens anledning før eller etter styreleders initiativ overfor konsernsjefen, og mener statsråden en slik eventuell manglende forankring i styret og den uenighet som synes å ha oppstått i Telenor mellom styreleder og styret gir optimal ledelse av selskapet og god forvaltning av statens eierinteresser i Telenor?

Begrunnelse

Avisa Dagens Næringsliv skriver 7/12 at Telenors styreleder i høst skal ha ytret manglende tillit overfor konsernsjefen i Telenor uten støtte fra eget styre.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Staten som eier har jevnlig dialog med representanter for selskapene der staten har eierandeler. Dette gjelder også i Telenor. Noe av denne dialogen vil være med styreleder.
Utgangspunktet for denne fortrolige eierdialogen er at det er selskapene som vurderer hva staten som eier skal orienteres om, hvem som gir orienteringen til eier og på hvilket tidspunkt. Etter at Gunn Wærsted tiltrådte som styreleder i Telenor ASA har det vært flere møter og kontakt mellom henne og departementet som største aksjeeier i Telenor. Møtene har vært på politisk og administrativt nivå.
Som et ledd i denne dialogen har styreleder blant annet orientert om forhold som har berørt problemstillinger relatert til styret og til selskapets konsernsjef.
I dialogen med styreleder har departementet understreket rollefordelingen mellom eierne og styret, bedriftsforsamlingen og selskapets nominasjonskomité. Departementet har ikke formidlet synspunkter på forhold som hører under selskapsorganenes ansvar.
Som største aksjonær vil staten selvsagt følge utviklingen i selskapet og ha nødvendig dialog med relevante selskapsorganer.
Departementet vil særskilt følge opp sakene vedrørende samfunnsansvar og hvilke vurderinger styret har gjort. I dialogen vil vi blant annet følge opp statens forventninger til anti-korrupsjon og åpenhet. Staten har nulltoleranse for korrupsjon.