Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:367 (2016-2017)
Innlevert: 09.12.2016
Sendt: 09.12.2016
Besvart: 19.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gripe inn og gjere det klart overfor Helse Sør Øst og Sykehuset Sørlandet at Arendal sykehus skal vere eit fullverdig akuttsjukehus, etter definisjonen stort akuttsjukehus i Nasjonal helse og sjukehusplan?

Begrunnelse

Viser til oppslag i Fedrelandsvennen tysdag 8. desember 2016. Der opnar sjukehusdirektør Jan- Roger Olsen opp for at eit langsiktig perspektiv kan skje endringar i funksjonsfordeling mellom Arendal og Kristiansand, også i akuttfunksjonar. Det betyr at det skal opnast opp for diskusjonar om akuttfunksjonar i Arendal.
Statsråd Høie har i stortinget tidlegare bekrefta at Arendal er å rekne som eit stort akuttsjukehus, som skal ha både kirurgisk og medisinsk akutt-tilbod. Men i følgje artikkelen i Fedrelandsvennen, har Helse Sør Øst ein annan tolking. I svar til direktøren ved Sælehuset Sørlandet har Helse Sør Øst svart at det ikkje er automatikk i at sjukehus med fleire enn 80 000 innbyggarar skal ha alle akuttfunksjonar. Etter at Helse Sør Øst gav dette svaret, har direktøren ved Sykehuset Sørlandet endra mandatet for arbeidsgruppa som jobbar med kirurgiprosjektet slik at det også vert opna for diskusjonar om akuttfunksjonar i Arendal. Dette skapar stor bekymring og uro i Arendals miljøet, og det er naudsynt at statsråden er tydeleg og klar på at dette ikkje er ei aktuell linje å følgje opp vidare i helseføretaket sine utviklingsplanar.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan skal alle helseforetak utarbeide utviklingsplaner. Oppdraget ble gitt i foretaksmøte 4. mai 2016. I arbeidet med utviklingsplaner skal helseforetakene legge til grunn sykehusplanens definisjon av fire ulike typer sykehus. Dette er regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.
Arendal sykehus er i dag et stort akuttsykehus. Sykehusplanen slår fast at et stort akuttsykehus bør ha et befolkningsgrunnlag på 60 - 80 000 innbyggere, og skal ha et bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere medisinske spesialiteter. Hvilke akuttilbud et stort akuttsykehus skal ha i tillegg til akutt kirurgi, vil kunne variere avhengig av behov og lokale forutsetninger. For eksempel har Arendal sykehus tilbud om akutt PCI som ellers bare tilbys ved regionsykehus. Føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan gir derfor ikke grunnlag for at akuttilbudet ved Arendal sykehus bør være truet.
Ledelsen ved sykehuset har imidlertid et ansvar for å sikre at tilbudene til enhver tid tilfredsstiller krav til kvalitet og pasientsikkerhet.