Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:368 (2016-2017)
Innlevert: 09.12.2016
Sendt: 09.12.2016
Besvart: 19.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Endelig er det blitt ro mellom sykehusene i Kristiansand og Arendal, bl.a. grunnet nasjonal sykehusplan og opprettelse av stedlig ledelse. Sykehusene faller inn under planens definisjon av "stort akuttsykehus". Signaler tyder på at ledelsen i foretaket ønsker at Arendal reduseres til akutt/lokalsykehus, man ser for seg å svekke og flytte vesentlige akuttfunksjoner, slik som f.eks. de kirurgiske akutt-funksjonene.
Hvordan kan statsråden sikre at intensjonene i Nasjonal helse- og sykehusplan opprettholdes jfr. Stortingets vedtak i saken?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan skal alle helseforetak utarbeide utviklingsplaner. Oppdraget ble gitt i foretaksmøte 4. mai 2016. I arbeidet med utviklingsplaner skal helseforetakene legge til grunn sykehusplanens definisjon av fire ulike typer sykehus. Dette er regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.
Arendal sykehus er i dag et stort akuttsykehus. Sykehusplanen slår fast at et stort akuttsykehus bør ha et befolkningsgrunnlag på 60 - 80 000 innbyggere, og skal ha et bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere medisinske spesialiteter. Hvilke akuttilbud et stort akuttsykehus skal ha i tillegg til akutt kirurgi, vil kunne variere avhengig av behov og lokale forutsetninger. For eksempel har Arendal sykehus tilbud om akutt PCI som ellers bare tilbys ved regionsykehus. Føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan gir derfor ikke grunnlag for at akuttilbudet ved Arendal sykehus bør være truet.
Ledelsen ved sykehuset har imidlertid et ansvar for å sikre at tilbudene til enhver tid tilfredsstiller krav til kvalitet og pasientsikkerhet.