Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:369 (2016-2017)
Innlevert: 09.12.2016
Sendt: 09.12.2016
Besvart: 19.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Hvor mye mindre i inntekt vil Sykehuset Innlandet få i 2017 som følge av effektiviseringskravet i budsjettforliket i Stortinget, sammenlignet med opprinnelig forslag til statsbudsjett, og unntatt midlene til prosjektering av luftambulansebase?

Begrunnelse

Budsjettforliket i Stortinget mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre innebærer et effektiviseringskrav som gir spesialisthelsetjenesten et kutt sammenlignet med opprinnelig statsbudsjettforslag på 427 millioner kroner i 2017. Jeg har også forstått det slik at dette beløpet er bekreftet av statsråden. Undertegnede ønsker å vite om og i hvilket omfang dette vil få negative følger for pasientbehandlingen og driften i Sykehuset Innlandet.
Jeg viser til uttalelser fra Venstres helsepolitiske talsperson, Ketil Kjenseth, i Oppland Arbeiderblad 8. desember 2016:

"- Det blir ikke kutt. Helse Sørøst har allerede klare tallene for de enkelte sykehusforetakene for 2017. Anslaget er at veksten i Sykehuset Innlandet blir 5 millioner kroner mindre enn det ville blitt med regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett. Det er langt fra snakk om noe kutt, når budsjettet er på om lag 8,5 milliarder kroner."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Budsjettavtalen vil innebære at veksten i helseregionenes budsjetter neste år blir noe lavere enn det som er lagt til grunn i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Det er for tidlig å si hva som blir de faktiske budsjettmessige konsekvensene for Sykehuset Innlandet HF av budsjettavtalen. Det er Helse Sør-Øst som har ansvaret for å fordele basisbevilgningene mellom helseforetakene og hvor stor del som holdes tilbake i regionen. Det er derfor ikke sikkert at en mindre vekst i helseregionenes budsjetter enn lagt til grunn i regjeringens forslag til budsjett betyr at den mindre veksten blir videreført overfor helseforetakene.
Økningen i effektiviseringskravet fra 0,5 til 0,8 pst. utgjør 415 mill. kroner samlet sett. Det legges fortsatt til grunn en aktivitetsvekst på om lag 2,1 pst. i tråd med Regjeringens forslag til statsbudsjett.
Styret i Sykehuset Innlandet HF behandler 15. desember administrasjonens forslag til budsjett for 2017 – sak 083-2016. Saken gir i tillegg en vurdering av det økonomiske handlingsrommet knyttet til investeringer. Saken er basert på styrets vedtak i styresak 040-2016 Økonomisk langtidsplan 2017 - 2020 og styresak 085-2016 i Helse Sør-Øst.