Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:373 (2016-2017)
Innlevert: 09.12.2016
Sendt: 12.12.2016
Besvart: 20.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Til tross for advarsler fra tillitsvalgte og ansatte, opprettet UNN en egen Snapchat-konto for sykehuset som skulle fylles med bilder på rundgang av de ansatte. Halvannen uke senere gikk det selvsagt galt - sensitive opplysninger ble snappet. I ettertid har sikkerhetssjef ved UNN startet klappjakt på den ansvarlige med trussel om oppsigelse, og direktør krever beklagelser fra avisa iTromsø for at de formidlet uhellet.
Synes statsråden UNNs ledelse har opptrådt tilfredsstillende?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Nord RHF har orientert departementet om at Universitetssykehuset Nord-Norge HF før opprettelsen av Snapchat-løsningen hadde tatt opp dette med arbeidstakerorganisasjonene. Alle organisasjonene med unntak av én, ga sin tilslutning til å gjennomføre et 6 måneders prøveprosjekt hvor man forutsatte at det skulle gjennomføres en evaluering av løsningen. Det fulgte med klare retningslinjer og opplæring av de ansvarlige på de enkelte avdelingene før smarttelefonen med Snapchat-kontoen ble overlevert.
Departementet har gjennom nevnte orientering forstått at en medarbeider dessverre kom i skade for å formidle et bilde med en gateadresse og mulig diagnose, og som kan ha ført til et utilsiktet brudd på taushetsplikten. Dette er etter hva vi har forstått blitt beklaget overfor den aktuelle pasienten og man har håndtert saken internt ved sykehuset som et avvik.
I media har det fremkommet at det skal ha vært en "varsling" i tilknytning til saken. I følge Helse Nord RHF er det i denne saken ikke snakk om noen varslingssak, men en korrekt melding om avvik fra en av sykehusets ansatte. På sykehusets hjemmeside fremgår det at:

"I UNN bruker vi den mottatte avviksmeldingen til å analysere hva som har skjedd, og til å finne ut hvordan vi kan forhindre at denne type feil gjentas. Vi takker de involverte ansatte for å ha gjort oss oppmerksom på feilen, og har ingen hensikt om å forfølge verken den som har meldt avvik eller den som ved en feiltakelse publiserte den aktuelle snapen."

Jeg er kjent med at ledelsen ved sykehuset har besluttet å ta en pause i bruken av den aktuelle løsningen mens saken blant annet drøftes internt i flere utvalg med både ansatte og brukere. Parallelt med dette vil sykehuset gjennomføre en grundig ROS-analyse for å vurdere på nytt om dette er en egnet kommunikasjonskanal for deres virksomhet.
Avslutningsvis vil jeg understreke at det er viktig at det ikke forekommer brudd på taushetsplikten, og jeg har tiltro til at sykehuset nå gjør en grundig vurdering før de gjør en beslutning om eventuell relansering av løsningen.