Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:389 (2016-2017)
Innlevert: 12.12.2016
Sendt: 13.12.2016
Besvart: 19.12.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Mener statsråden at rettsikkerheten til asylsøkerne ivaretas når de ikke blir informert om sine rettigheter slik de har krav på, og hvordan har statsråden tenkt til å følge opp dette?

Begrunnelse

I UDIs regelverk « RS 2010-074» står at ved avslag på asylsøknad skal en advokat bistå i klagesak. Advokaten skal underrette om avslaget, om fastsatt utreisefrist, samt om konsekvensene ved overskridelse av utreisefrist. Advokaten skal også informere om Dersom grunnlaget for midlertidig beskyttelse kan ha falt bort som følge av politiske, sosial eller humanitære forbedringer i hjemlandet, kan utlendingsmyndighetene uten ugrunnet opphold starte med tilbakekalling av oppholdstillatelsen til de som fikk opphold på slikt grunnlag. ordningen med assistert retur med International Organization for Migration (IOM).
I den siste tiden har Politiets Utlendingsenhet fått kraftig kritikk fra blant annet jusprofessor Mads Andenæs og Advokatforeningen som mener at PU bryter loven. Vi får opplyst gjennom media at enslige mindreårige asylsøkere blir hentet av Politiets Utlendingsenhet, får på håndjern og sendt ut av landet.
Kritikken går hovedsakelig ut på at asylsøkerne ikke får opplyst om hverken vedtak eller sine rettigheter, men sendes ut umiddelbart.
Statssekretær Vidar Brein-Karlsen sier til Tv2 (11.12.16) at han legger til grunn at praksisen i Politiets Utlendingsenhet er innenfor regelverket, og at rettssikkerheten til de som skal returneres er korrekt ivaretatt.
Når det kommer kritikk fra anerkjente fagmiljøer så er det viktig å påse at praksisen harmoniserer med regelverket.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet. Direktoratet har forsikret meg om at alle som skal uttransporteres fra Norge blir informert om sine rettigheter og har sin rettsikkerhet i behold. Det gjelder selvfølgelig også de som var omfattet av den koordinerte aksjonen stortingsrepresentanten viser til.
Jeg har stor forståelse for at slike aksjoner oppleves dramatisk for dem det angår, men det er viktig å påpeke at dette er personer som ikke skal være i Norge. Selv om det i dette tilfellet var mange som fikk effektuert vedtakene sine samtidig, var det ingen kollektiv vurdering av sakene. Kort tid etter pågripelsene ble asylsøkerne underrettet om UNEs vedtak av politiet. Det innebærer at de rettigheter og plikter som følger av et slikt vedtak blir gjort kjent for den det gjelder. I forlengelsen av dette ble det også gjennomført retursamtaler med hver enkelt, og politiet orienterte om muligheten til å søke assistert retur med IOM. De som uttrykte et troverdig ønske om å benytte seg av dette, ble løslatt.
Ved innsettelse på utlendingsinternatet fikk alle tilbud om å beholde den advokaten de benyttet i forvaltningssaken. De som ønsket å bytte advokat, fikk oppnevnt forsvarer fra listen over faste forsvarere ved Oslo tingrett.
Jeg vil avslutningsvis understreke at disse sakene ikke gjaldt enslige mindreårige asylsøkere, men unge menn over 18 år som har fått avslag på sin asylsøknad.