Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:391 (2016-2017)
Innlevert: 13.12.2016
Sendt: 14.12.2016
Besvart: 15.12.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Hvem skal sette ned det kommende domstolsutvalget, når skal det settes ned, hvordan er mandat og sammensetning tenkt å være, tilstrebes det å oppnevne medlemmer basert på geografi, dommerbakgrunn, juridisk utdanning, politiske verv eller andre typer bakgrunner, og vil statsråden legge til rette for at stortingsrepresentanter fra alle partier kan komme med innspill til kandidater til dette utvalget?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen har besluttet å påbegynne et arbeid med å utarbeide mandat og nedsette et utvalg for å utrede fremtidig domstolstruktur og ulike tilknytningsformer mellom Domstoladministrasjonen og den utøvende makt. Videre skal det vurderes om andre spørsmål knyttet til domstolenes uavhengighet skal inngå i utvalgets mandat. Per i dag er intensjonen at utvalget skal nedsettes av regjeringen før sommeren 2017.
Mandatet er under utarbeidelse i departementet, og på nåværende tidspunkt er det for tidlig å kommentere innholdet nærmere. Også når det gjelder sammensetningen av utvalget er det for tidlig å si noe mer konkret om dette, utover at sammensetningen vil følge de alminnelige retningslinjer for representasjon av begge kjønn i offentlig oppnevnte utvalg, samt ivareta hensynet til geografisk spredning.