Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:392 (2016-2017)
Innlevert: 14.12.2016
Sendt: 14.12.2016
Besvart: 21.12.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Kan statsråden utdype hvordan drama som pedagogisk verktøy er lagt inn i den nye lærerutdanningen slik at alle lærere som kommer ut i skolen skal kunne bruke det?

Begrunnelse

Viser til debatt på P2s Kulturnytt 28.09.16 der Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) sa:

"Jeg mener ikke at vi skal lage et eget fag som er drama, men jeg mener at drama er et veldig godt pedagogisk verktøy [...] Spørsmålet er hvordan vi kan få det inn i undervisningen. Det vi har gjort er å legge dette inn i den nye lærerutdanningen slik at alle lærere som kommer ut i skolen kan bruke drama som verktøy."

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Lærerutdanningene er styrt av flere utfyllende dokumenter på ulike nivåer. I tillegg til forskrift med merknader, har vi nasjonale retningslinjer og lokale program- og fagplaner ved de enkelte universiteter og høyskoler. Opplæringslov og læreplaner for skolen er også førende for utdanningene. Til sammen peker disse dokumentene på bruk av metoder fra praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen. Drama er ett av disse fagene.
Forskrifter om nasjonale rammeplaner for de nye grunnskolelærerutdanningene er mer overordnet enn rammeplaner for tidligere utdanninger. Dette gjør at de som tilbyr lærerutdanning kan tilpasse og gjøre endringer i egne planer slik at de fanger opp endringer i skolen og i samfunnet.
De nasjonale forskriftene går ikke i detalj om hvordan fagene i utdanningene skal se ut eller hvordan de skal undervises, men stiller krav om hvilket læringsutbytte kandidatene som uteksamineres fra lærerutdanningene skal ha. Dette gjelder også de nasjonale retningslinjene utarbeidet av Nasjonalt råd for lærerutdanning.
I forskriftene er det et krav at alle studenter etter fullført utdanning skal kunne skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser. I rundskriv fra Kunnskapsdepartementet F-06-16 med merknader til forskriftene, er det pekt på at praktiske og estetiske fag kan brukes som metode i andre fag.
I de nasjonale retningslinjene, som er førende for lærerutdanningsinstitusjonenes arbeid med egne planer, heter det at institusjonene må sikre at en rekke tverrfaglige temaer, herunder estetiske læreprosesser, blir ivaretatt i utdanningen. Med estetiske læringsprosesser forstår man i retningslinjene følgende:
Studenten må oppøve kreativitet, evne til å skape, samhandle, reflektere og kommunisere, ved hjelp av estetiske virkemidler og verktøy. Studenten skal kunne legge til rette for kreativ læring gjennom ulike estetiske uttrykk, formidling og framføringer som er med på å utvikle selvtillit og identitet hos elevene.
I denne sammenhengen vil lærerutdanningsinstitusjoner kunne se drama som en velegnet metode, og tradisjonen for å bruke drama som metode står sterkt ved institusjonene. Det er likevel viktig at institusjonene har faglig frihet til å velge andre estetiske uttrykk, eventuelt kombinert med drama, for å innfri forskriftens krav om estetiske læringsprosesser på den måten fagmiljøene mener er best.