Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:396 (2016-2017)
Innlevert: 14.12.2016
Sendt: 14.12.2016
Besvart: 20.12.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Mener statsråden rektor kan bruke unntaksbestemmelsene på tross av mer enn 10 % udokumentert fravær i tillegg til dokumentert fravær når dette til sammen overstiger 15 % for å ivareta elever som befinner seg i en vanskelig livssituasjon?

Begrunnelse

I skolen er det fortsatt flere som strever med å tolke fraværsreglene og tolkningen fra Utdanningsdirektoratet. Jeg viser til et eksempel jeg har fått der en er usikker på bruk av skjønn:
En elev er borte 2 timer i et fag som har 2 timer i uka pga. sykdom. Han skaffer ikke legeattest. Senere er han uheldig og forsover seg eller føret er så glatt at det er umulig å komme seg til skolen med bil eller buss. Fraværet blir da 10 ,5% i termin 1. I tillegg har eleven dokumentert fravær slik at det totale fraværet overstiger 15 %.
U.dir. skriver at i spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.
Rektor må foreta en konkret vurdering av elevens situasjon og hvorfor han eller hun ikke har møtt opp i timene. Det er altså årsaken til fraværet som er avgjørende for om rektor kan bruke dette unntaket. Hvilken karakter eleven ligger an til å få, eller hvilke konsekvenser det vil få for eleven å miste karakteren i faget, er ikke relevant for vurderingen.
Dette unntaket kommer i tillegg til unntaket for dokumentert fravær. Det betyr at vurderingen ikke påvirkes av hvor mye dokumentert fravær, f.eks. dokumentert sykdom, eleven har. En elev kan med andre ord ha et høyere fravær enn 15 prosent samlet sett, men det udokumenterte fraværet må ikke overstige 15 prosent. Læreren må i alle tilfeller ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Fraværsgrensen i videregående opplæring gjelder kun udokumentert fravær. Fraværsgrensen har ingen øvre grense for dokumentert fravær. Dersom en elev har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, kan rektor gjøre unntak fra fraværsgrensen dersom elevens udokumenterte fravær ikke overstiger 15 prosent, og dersom årsaken til fraværet gjør det klart urimelig at grensen på ti prosent skal gjelde. Dette gjelder uavhengig av hvor mye dokumentert fravær eleven har i faget.