Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:407 (2016-2017)
Innlevert: 15.12.2016
Sendt: 16.12.2016
Besvart: 02.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Hvorfor legges ikke Lufthavnenes egne tall til grunn når man skal vurdere hvilke lufthavner som skal være med på anbudsrutene (FOT-ordningen)?

Begrunnelse

I vedtatt budsjett for 2017 viser medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet i Transport- og kommunikasjonskomiteen til et passasjertall på Stokmarknes Lufthavn, Skagen til 120068 i 2015. Tall fra Avinor viser at det var 95207 i 2015.
Dette viser at man ikke brukte Lufthavnenes tall når man vurderte om denne flyplassen skulle med i nytt FOT-anbudet som skal gjelde fra 1.4.2017.
Som kjent anbefalte ikke TØI og Møreforskning at Stokmarknes Lufthavn skulle videreføres som kommersiell lufthavn.
Både lokale myndigheter og fylkeskommunen ba om at denne lufthavnen ble tatt inn på grunn av nedgang i passasjertallet. De ble også argumentert med at dette førte til en forskjellsbehandling av lufthavnene i regionen, og at dette gir en høyere pris for reisende fra Skagen en fra øvrige flyplasser i regionen.
Det sies at grunn til at man bruker passasjertallet 120 068 er at man teller med de som er med flyet men ikke går av(har mellomlanding), stemmer dette er dette en meget merkelig måte å regne på. Tallet som er riktig må jo være de som bruker lufthavnen, går av eller på.
Er dette for å skru opp passasjertallet for å unngå å ta den inn i anbudet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Representanten Juvik stiller spørsmål om utvikling i antall reisende på Stokmarknes lufthavn, Skagen, og antyder flyplassen burde vært med i FOT-rute anbudet. La meg minne om at det er flere reisende på flyplassen nå enn da en Arbeiderparti-ledet regjering valgte å ta Stokmarknes lufthavn ut av FOT-rute anbudet. Basert på de prinsippene som har vært, og blir lagt til grunn er dagens regjering enig i de vurderinger som forrige regjering gjorde.
Det er viktig å skille mellom lufthavner og flyruter når det gjelder ordningen med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse (FOT). Staten kjøper i dag drift av flyruter som er tilknyttet statlige lufthavner som eies av Avinor. Altså dreier FOT-ordningen seg om kjøp av ruteflygninger mellom lufthavner.
Det har vært en del uklarhet knyttet til hvilke tall som benyttes i statistikken over antall passasjerer på flyrutene som opererer på kortbanenettet. Dette skyldes at passasjertallene fra Statistisk sentralbyrå fremstår høyere enn passasjertallene i statistikken fra Avinor. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Avinor tatt dette opp med Statistisk sentralbyrå.
Tallene som departementet benytter, og som ligger til grunn for vurdering av FOT-rutene, er passasjertallene fra eksisterende operatør. Eksisterende operatør rapporterer statistikk på rutene som inngår i FOT-ordningen, til Samferdselsdepartementet hvert kvartal.
Ettersom kommersielle ruter ikke inngår i denne statistikken, har departementet benyttet trafikkstatistikk fra Avinor i vurderingen av kommersielle ruter. Ved vurdering av om en kommersiell rute bør tas inn i FOT-ordningen, er det hovedsakelig det eksisterende flytilbudet som blir vurdert, og da om det gir en tilfredsstillende transportstandard eller ikke. Når det gjelder Stokmarknes-Bodø, eksisterer det et godt flytilbud på kommersielle vilkår med mer enn 5 daglige direkteavganger hver vei. Det er dermed ikke grunn til at flyruten skal bli inkludert i FOT-ordningen igjen. For øvrig er differansen i billettpriser mellom FOT-rutene og de kommersielle rutene i den kommende kontraktsperioden redusert for å unngå uheldige vridninger fra kommersielle ruter til FOT-ruter.
Avslutningsvis vil jeg vise til at Samferdselsdepartementet har hatt en tett dialog med Avinor i forkant av utlysningen i Nord-Norge. Departementet har videre hatt en grundig gjennomgang av hvilke flyruter som skal være med i FOT-ordningen, basert på innspill fra fylkeskommuner, analyser i eksterne rapporter, samt egne erfaringer og vurderinger.