Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:409 (2016-2017)
Innlevert: 15.12.2016
Sendt: 16.12.2016
Besvart: 06.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Når tid kommer stortingsproposisjonene Rogfast og Bypakke Nord-Jæren til behandling i Stortinget?

Begrunnelse

Tidligere informasjon fra statsråden til Rogaland fylkeskommune har vært at disse proposisjonene skal komme til Stortinget innen høsten 2016. Det har samfunnsøkonomiske konsekvenser for Rogaland om sakene blir forsinket.
Viser også til Dok15:376(2014-2015).

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Sak om finansiering av Bypakke Nord-Jæren ble lagt fram for Stortinget rett før jul i fjor. Jeg viser til Prop. 47 S (2016-2017), som ble godkjent i statsråd 16. desember 2016.
E39 Rogfast har vært gjennom KS2. Det er gjennom kvalitetssikringen pekt på utfordringer ved finansieringsplanen for prosjektet samt forhold knyttet til den fylkeskommunale garantien. Samferdselsdepartementet er nå i gang med å se på mulige tiltak som kan justere for denne situasjonen. Jeg tar sikte på å kunne legge frem en proposisjon til Stortinget om prosjektet så snart som mulig i 2017.