Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:411 (2016-2017)
Innlevert: 16.12.2016
Sendt: 16.12.2016
Besvart: 19.12.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): I forbindelse med behandlingen av energimeldingen vedtok Stortinget å be regjeringen fremme en sak til Stortinget innen våren 2017, hvor det gis en grundig gjennomgang av pågående prosesser og regelverksutvikling under EUs energiunion, og med orientering om hvilke grep som tas for å sikre norske energiinteresser. Videre har Stortinget bedt regjeringen redegjøre for konsekvensene av energiunionen samlet sett for Norge.
Når forventer statsråden at en slik sak kan fremmes for Stortinget?

Begrunnelse

Det vises til stortingets behandling Meld. St. 26 (2015–2016) – Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030 og Innst. 401 S (2015–2016). I forbindelse med behandlingen vedtok et enstemmig Storting følgende:

"Stortinget ber regjeringen fremme en sak til Stortinget innen våren 2017, hvor det gis en grundig gjennomgang av pågående prosesser og regelverksutvikling under EUs energiunion, og med orientering om hvilke grep som tas for å sikre norske energiinteresser. Stortinget ber videre regjeringen redegjøre for konsekvensene av energiunionen samlet sett for Norge".

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Stortinget har bedt regjeringen fremme en sak for Stortinget hvor det gis en grundig gjennomgang av pågående prosesser og regelverksutvikling under EUs energiunion, og med en orientering om hvilke grep som tas for å sikre norske energiinteresser. Stortinget har videre bedt regjeringen redegjøre for konsekvensene av energiunionen samlet sett for Norge. Planen er å fremme en slik sak våren 2017.