Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:412 (2016-2017)
Innlevert: 16.12.2016
Sendt: 16.12.2016
Besvart: 02.01.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Hva mener ministeren om at direktoratet ikke anbefalte og ikke forfølger brudd på forurensningsloven, og er han redd for at dette kan skape presedens i andre saker som svekker loven?

Begrunnelse

Kystverket var av fylkesmannen i Oslo og Akershus gitt tillatelse til fjerning av sjøbunn i indre Oslofjord. De ble senere anmeldt av Neptun Networks for brudd på tillatelsen. Miljødirektorat skriver i sin vurdering til politiet at Kystverket brøt forurensningsloven og at bruddene på vilkåret er forsettlig eller i det minste grov uaktsom unnlatelse. Allikevel anbefalte Miljødirektoratet ingen videre staffebehandling. Politiet har selv valgt å forfølge saken videre og Kystverket ble tildelt en bot.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Representanten viser til at Kystverket fikk tillatelse etter forurensningsloven av fylkesmannen i Oslo og Akershus til fjerning av sjøbunn i indre Oslofjord. Kystverket ble senere anmeldt av interesseorganisasjonen Neptun Networks for brudd på tillatelsen.
Jeg viser til at både fylkesmannen og Miljødirektoratet på svært mange områder har ansvar for å gi tillatelser etter forurensningsloven til aktiviteter som forurenser miljøet. Utslippstillatelsene er gjenstand for systematisk tilsyn fra forurensningsmyndigheten. Alle avvik fra tillatelsene blir fulgt opp. Dette gjøres på ulike måter, som ved å pålegge tiltak for å rette opp manglene eller stanse virksomheten midlertidig. I de mest alvorlige tilfellene anmelder forurensningsmyndigheten forholdet.
Brudd på tillatelser som anmeldes av andre enn forurensningsmyndigheten blir rutinemessig forelagt forurensningsmyndigheten for uttalelse. Dette bidrar til å opplyse både de faktiske og rettslige sidene av saken. Et sentralt element i vurderingen fra forurensningsmyndigheten er om bruddene på tillatelsen har ført til negative miljøkonsekvenser utover det som er tillatt i den enkelte tillatelse, samt alvorlighetsgraden av et eventuelt brudd på tillatelsen. Departementet er normalt ikke involvert i slike saker. Når forurensningsmyndigheten har avgitt sin uttalelse, vil det være opp til politiet å ta stilling til om straffeforfølgning er den mest egnede sanksjonen.
Miljødirektoratet er delegert myndighet etter forurensningsloven. Det samlede systemet for tillatelser, kravstilling, tilsyn og reaksjoner skal bidra til at lovens formål blir fulgt opp. Miljødirektoratet ser oppfølgning av miljøkriminalitet som en viktig oppgave og i alvorlige saker anmeldes brudd på forurensningsloven. Departementets oppgave er bl.a. å sørge for at de rammebetingelser Miljødirektoratet jobber innenfor er tilpasset de utfordringer de står overfor. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke finner det riktig å gå inn i enkeltsaker. Samtidig kan jeg forsikre representanten Aukrust om at direktoratet i sin praksis er svært opptatt av en streng, helhetlig og konsistent tilnærming.