Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:421 (2016-2017)
Innlevert: 16.12.2016
Sendt: 19.12.2016
Besvart: 02.01.2017 av finansminister Siv Jensen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hva har statsråden tenkt å foreta seg på vegne av forbrukerne som har kjøpt biler som vesentlig høyere utslipp og drivstofforbruk enn de er markedsført for, og hva vil statsråden foreta seg overfor Volkswagen, i "Dieselgate-saken", for å få inn unndratt engangsavgift gjennom manipulering av spesifikasjonene som danner grunnlag for engangsavgiften?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: VW-saken har sitt utspring i USA, hvor det ble avdekket at fabrikanten hadde utstyrt flere av sine dieselbiler en såkalt "defeat device". Dette er en programvare som gjenkjenner at bilen er gjenstand for utslippstesting og midlertidig endrer motorstyringen slik at utslippene går klar av de amerikanske kravene til NOx-utslipp. På verdensbasis gjelder dette omlag 11 millioner kjøretøy, hvorav rundt 150 000 norske.
I november 2015 meddelte VW-konsernet at det også har vært uregelmessigheter med målingene av CO2-utslipp på flere av konsernets bensinbiler. Etter det jeg har fått opplyst skal blant annet testverdier vært forsøkt manipulert ved å øke dekktrykket på bilene, og ved å blande inn diesel i motoroljen. På denne bakgrunn har tyske godkjenningsmyndigheter (KBA) gjennomgått typegodkjenningene for de aktuelle kjøretøyene og CO2-ustlippen har blitt testet på nytt. Etter det jeg har fått opplyst har undersøkelsene bare ledet til mindre oppjusteringer av CO2-utslippene, og bare for et fåtall modellvarianter. Konsernet har i brev til meg bedt om at eventuelle krav fra de respektive myndigheter, som følge av oppjusteringen av utslippsverdiene, rettes til konsernet og ikke mot de enkelte bileierne.
Engangsavgiften beregnes ut fra kjøretøyets tekniske data. Grunnlaget for beregning av avgiftsbeløpet for kjøretøy av de aktuelle årgangene var de fire komponentene egenvekt, motoreffekt, CO2-utslipp og NOx-utslipp. NOx-komponenten i engangsavgiften ble innført fra 1. januar 2012, og er således kun relevant for kjøretøy første gangs registrert i Norge fra og med den datoen.
De tekniske data som ligger til grunn for beregningen av engangsavgift fastsettes av Statens vegvesen (SVV) i henhold til kjøretøyteknisk regelverk og legges inn i det norske motorvognregisteret (Autosys) av SVV, jf. Stortingets avgiftsvedtak om engangsavgift § 3. I praksis hentes disse dataene i de fleste tilfeller fra bilens europeiske typegodkjenning.
Det formelle utgangspunktet vil dermed være at en eventuell etterberegning av avgift vil forutsette at SVV har besluttet å endre tekniske data på ett eller flere konkrete kjøretøy registrert i det norske motorvognregisteret. Avgiftsmyndighetene kan først ta endelig stilling til eventuell avgiftsplikt etter at det har blitt avklart hvorvidt endringer i tekniske data vil finne sted.
Når det gjelder den videre oppfølging av VW-saken i Europa, så vil det avgjørende være om bilene er i henhold til europeisk typegodkjenning og oppfyller de europeiske utslippskravene som var gjeldende på det aktuelle tidspunktet. Det ble igangsatt en teknisk gjennomgang av de berørte bilmodellene i regi av tyske godkjenningsmyndigheter (KBA). Et ombyggingsprogram som skulle sikre at bilene var i henhold til typegodkjenning ble utarbeidet av fabrikanten og godkjent av KBA.
Skattedirektoratet har vært i kontakt med Vegdirektoratet og fått opplyst at status per i dag er at dette arbeidet fortsetter, og at man fortløpende mottar informasjon fra KBA i Tyskland om fremdriften i arbeidet. Noen av de berørte motorvariantene er kontrollert og avklart, mens andre gjenstår. Vegdirektoratet opplyser at de motorvarianter som til nå er gjennomgått har vist seg å tilfredsstille de aktuelle parametere mht. ytelse, forbruk og utslipp etter at de vedtatte modifiseringene er gjennomført.
Skattedirektoratet har en løpende dialog med Vegdirektoratet. Som det fremgår ovenfor vil en eventuell avgiftsmessig oppfølging avhenge av de tekniske avklaringene som gjøres hos KBA i Tyskland og i neste omgang av SVV i Norge.
Om forholdet til forbrukere som har kjøpt biler som har høyere utslipp og drivstofforbruk enn de er markedsført for, bemerkes at det ligger utenfor finansministerens handlingsrom å påvirke eventuelle kjøps- eller avtalemessige forhold mellom partene. Jeg har fått opplyst fra Skattedirektoratet at den norske merkeimportøren Harald A. Møller AS har iverksatt en innkallingskampanje for å få gjennomført de nødvendige utbedringstiltakene på biler som er solgt i Norge. Dette arbeidet er i gang og vil fortsette utover i 2017. Vegdirektoratet har dialog med den norske importøren og følger arbeidet nøye.
Jeg har for øvrig ved flere anledninger understreket at det ikke er aktuelt for avgiftsmyndighetene å rette krav mot eierne av kjøretøyene.