Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:429 (2016-2017)
Innlevert: 19.12.2016
Sendt: 19.12.2016
Besvart: 04.01.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Med vedtatt statsbudsjett for 2017 kjenner vi da fasiten.
Hvordan har utviklingen vært for kommunene i Finnmark disse 4 årene sammenlignet med perioden 2009 – 2013?

Begrunnelse

I 2013-valgkampen gikk Ap sin nestleder ut i media i Finnmark med informasjon om at en ny regjering ville sørge for at kommunene i Finnmark ville tape over 230 millioner.
Dette stod i NRK Finnmark 28.08.13:

«Finnmark Arbeiderpartis stortingskandidat Helga Pedersen mener Høyres forslag om skattekutt vil få store konsekvenser for kommunene – mindre inntekter vil gi mindre penger til skoler og eldreomsorg.
Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen mener kommunene i Finnmark vil tape over 230 millioner kroner i året med en Høyre-styrt regjering.
Verst ut over Alta.
Ifølge Pedersen vil alle kommunene tape inntekter. Verst ut kommer Alta med et tap på 15 millioner.
– Med Høyre sin omfordeling av kommunale inntekter, fjerning av formueskatten, og det å ta bort de regionale utviklingsmidlene fra fylkeskommunen, så vil kommunene i Finnmark tape anslagsvis 230 millioner kroner, sier Pedersen».

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: For kommunene i Finnmark samlet viser beregninger at den gjennomsnittlige årlige oppgavekorrigerte realveksten i perioden 2013–2016 var 1,1 pst., mens den for perioden 2009–2013 var 0,4 pst. Innbyggertallet i Finnmark har økt i begge perioder. Den oppgavekorrigerte realveksten per innbygger i kommunene i Finnmark var i gjennomsnitt 0,6 prosent i årene 2013-2016 og -0,2 prosent i perioden 2009-2013.
Beregningene viser at kommunene Finnmark i perioden 2013-2016 har hatt en vekst i de oppgavekorrigerte frie inntektene på 158 millioner 2016-kroner, mot 78 millioner 2013-kroner i perioden 2009-2013.
Det er tatt hensyn til endringer i oppgaver, kostnadsvekst og innlemming av øremerkede tilskudd m.m. Det gjør at beregningen viser realvekst og tallene blir sammenlignbare over tid. Tallene for 2016 er basert på foreløpige anslag og er ikke endret siden Statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram. Skatteinntektene er beheftet med betydelig usikkerhet, og endelige beregninger kan ikke utføres før skatteregnskapet for 2016 er klart.

Om veksten i 2013-2017

Etter saldert budsjett er anslagene på nominell, oppgavekorrigert vekst i de frie inntektene for kommunene i Finnmark fra 2016 til 2017 om lag 105 millioner kroner eller 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap i 2016. For perioden 2013-2017 sett under ett, vil disse anslagene gi en samlet oppgavekorrigert realvekst på rundt 141 millioner kroner, tilsvarende et årlig gjennomsnitt på 0,7 prosent. Den oppgavekorrigerte realveksten per innbygger i kommunene i Finnmark kan anslås til i gjennomsnitt 0,2 prosent per år i årene 2013-2017. Det er da lagt til grunn en kostnadsvekst i kommunene på 2,5 prosent fra 2016 til 2017, og en befolkningsutvikling fra 2016 til 2017 i tråd med hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger. Beregningene for 2017 er beheftet med betydelig usikkerhet knyttet til skatteanslagene.