Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:430 (2016-2017)
Innlevert: 19.12.2016
Sendt: 19.12.2016
Besvart: 22.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Hva er statsrådens kommentar til de enstemmige vedtakene fra henholdsvis fylkesutvalget i Buskerud og kommunestyrene i Øvre Eiker og Kongsberg når det gjelder bevilgninger til økonomiske planleggingsmidler på strekningen Gulskogen - Kongsberg, og hvordan vil statsråden behandle dette videre før statsråden legger frem sin mening om saken, i den kommende stortingsmeldingen om NTP 2018 - 2029?

Begrunnelse

Det vises til Jernbaneverkets utredning Kongsberg - Hokksund, hvor fylkesutvalget i Buskerud og kommunestyrene i Øvre Eiker og Kongsberg har vedtatt følgende uttalelser om økonomi og framdrift:

"Fylkesutvalget ser det som avgjørende at jernbaneprosjektene i Buskerudbyen blir prioritert i St. meld. om NTP 2018-2029 med økonomiske midler. Utbygging av Inter City linje til Gulskogen med dobbeltspor for strekningen Gulskogen - Hokksund må sikres ferdigstilling innen 2025. Arbeid med kommunedelplan for strekningen Kongsberg - Hokksund må få prioritet for snarest mulig igangsetting" (Fylkesutvalget i Buskerud 19.10.16).

"Øver Eiker kommune støtter Buskerudbysamarbeidets vurdering og ser det som avgjørende at jernbaneprosjektene i Buskerudbyen blir prioritert i St. meld. om NTP 2018-2029 med økonomiske midler. Buskerudbysamarbeidet anbefaler at rammene til jernbaneutvikling økes. Utbygging av IC linje til Gulskogen og dobbeltspor for strekningen Gulskogen - Hokksund må sikres ferdigstilling innen 2025. Arbeid med kommunedelplan for strekningen Kongsberg - Hokksund må få prioritet for snarest mulig igangsetting." (Kommunestyret i Øvre Eiker 26.10.16).

"Jernbaneprosjektet Kongsberg - Hokksund må få utfyllende omtale i St. meld. om Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 med økonomiske midler for ferdigstillelse senest 2030. Samlet sett er investeringsbehovet for jernbane så stort at den samla investeringsramma for jernbane må økes i NTP.

Utbygging av IC linje til Gulskogen og dobbeltspor for strekningen Gulskogen - Hokksund må sikres ferdigstilling. Samordning av utbyggingen Kongsberg - Hokksund med Gulskogen - Hokksund må vurderes. Arbeid med kommunedelplan for strekningen Kongsberg - Hokksund inkludert tilsving Hokksund, må få prioritet for snarest mulig igangsetting." (Kommunestyret i Kongsberg 02.11.16).

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jernbaneverket opplyser at den pågående kommunedelplanen for tilstrekkelig infrastruktur for to tog i timen mellom Gulskogen og Hokksund vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før mars 2017. Et arbeid med planlegging av hensettingsplasser i Drammensområdet er under oppstart og resultatene derfra kan måtte innarbeides i det videre arbeidet med planlegging av infrastruktur mellom Gulskogen og Hokksund. Det er satt av tilstrekkelige midler i 2017 til dette arbeidet i statsbudsjettet.
For strekningen Hokksund-Kongsberg er det gjennomført en utredning etter KVU-metodikk, og høring er gjennomført. Høringene er samstemte i sin støtte til utredningen som anbefaler konsept 4 med dobbeltspor i dagens korridor til Vestfossen, og i ny trasé fra Vestfossen til Kongsberg. Enkelte uttalelser peker imidlertid på problematikk omkring jordvern og stoppmønster. Den samfunnsøkonomiske nettonytten for dette konseptet er av Jernbaneverket anslått til minus 8,29 mrd. kr. Tilstrekkelig infrastruktur mellom Gulskogen og Hokksund er en forutsetning for å kunne få økt frekvens som effekt av videre utbygging mellom Hokksund og Kongsberg.
Transportetatene og Avinor la frem grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan 29. februar i år som deretter ble sendt på høring. Det kom inn om lag 400 uttalelser, blant annet fra Buskerud fylkeskommune og Buskerudbyen som var et felles innspill fra kommunene Drammen, Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier og Buskerud fylkeskommune. Nasjonal transportplan legges frem for Stortinget i vårsesjonen 2017. Regjeringen vil her redegjøre for hvilke prosjekter som prioriteres den kommende 12-årsperioden.