Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:431 (2016-2017)
Innlevert: 19.12.2016
Sendt: 19.12.2016
Besvart: 02.01.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvor mange straffedømte som er sendt til fengsel utenlands har samtidig med soningen mottatt ytelser fra folketrygden, og hvilke ytelser er det i så tilfelle snakk om?

Begrunnelse

Mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, ny og gammel alderspensjon, ytelse til tidligere familiepleier, etterlattepensjon, barnepensjon og grunn- eller hjelpestønad har normalt ikke rett til ytelser når de soner straff i fengsel. Pensjonsytelser – med unntak av barnepensjon – og uføretrygd til mottakere som forsørger barn skal likevel utbetales med 50 prosent. Retten til ytelser faller bort fra og med andre måned etter at soningen starter. Dette følger av folketrygdloven §§ 6-8, 8-54, 11-22, 12-20, 16-12, 17-14, 18-9, 19-22 og 20-23. Mye tyder imidlertid på lov og praksis ikke har vært tilpasset at Norge sender fanger til utlandet, i tråd med regjeringens politikk. I regjeringens Prop. 13 L (2016-2017) foreslås er rekke innstramminger på dette området, men først halvannet år etter at de første fangene ble sendt til utlandet for soning.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Mottakere av grunn- og hjelpestønad, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjonsytelser fra folketrygden har ikke rett til ytelsen når de sitter i varetekt, soner straff eller er underlagt særreaksjon i anstalt under kriminalomsorgen. Pensjonsytelser (med unntak av barnepensjon) og uføretrygd til mottakere som forsørger barn, skal likevel utbetales med 50 prosent.
Etter langvarig praksis har fengselsopphold i utlandet vært likestilt med fengselsopphold i Norge. Som det framgår av Prop. 13 L (2016–2017) har departementet blitt gjort oppmerksom på at ordlyden "anstalt under kriminalomsorgen" har gitt rom for tolkningstvil ved opphold i fengsel i utlandet. For å unngå en slik tolkningstvil, foreslo departementet å endre ordlyden i de ulike bestemmelsene til "anstalt under kriminalomsorgen eller tilsvarende anstalt i utlandet". Disse endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning, da forslagene er presisering av gjeldende rett, jf. proposisjonen punkt 5.2.5.
Norge inngikk en avtale med Nederland våren 2015 om bruken av et fengsel i Nederland, jf. Prop. 92 LS (2014–2015). Det framgår av denne proposisjonen av «Avtalen går i korte trekk ut på at Nederland skal stille med et fullt utstyrt fengsel og tilsatte, mens straffegjennomføringen gjennomføres etter norsk lov og regelverk. Fengselet skal være en avdeling tilknyttet Ullersmo fengsel og skal ledes av en norsk fengselsleder.» Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at domfelte som sendes til Norgerhaven fengsel for soning er under norsk kriminalomsorg. Det har ikke vært noen tvil om at disse personene mister (ev. får redusert) sine ytelser fra folketrygden på samme måte som ved gjennomføring av soningen i fengsel i Norge.