Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:436 (2016-2017)
Innlevert: 19.12.2016
Sendt: 20.12.2016
Besvart: 03.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Mange kvinner som skal inn til soning har ansvar for barn og økonomiske forpliktelser som omfatter barna. Å få oversikt og forutsigbarhet i forpliktelsene er viktig, spesielt for kvinner med omsorgsansvar for barn. Fengslene får beskjed om når innsatte skal til soning et visst tidsrom før soningen starter.
Hva er gjennomsnittlig ventetid for hhv kvinner og menn fra dom er falt til soning starter, og hva har statsråden gjort for å bedre samarbeidet mellom kriminalomsorgen og uteapparatet i ventetiden?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: 21. desember i år var det 271 personer i soningskø. Av disse var 60 kvinner. Gjennomsnittlig tid i soningskø totalt er 59 dager. Fordelt på kjønn er gjennomsnittlig tid i soningskø for kvinner 74 dager mot 55 dager for menn.
Kontakt mellom kriminalomsorgen og domfelte før straffegjennomføring skjer gjennom et brev om soningsinnkalling. I innkallingsbrevet gis det informasjon om praktiske forhold relatert til fengselet og straffegjennomføringen. I innkallingsbrevet fremgår det blant annet at domfelte har mulighet til å påvirke ventetidens lengde. Dette avhenger av at rettskraftig dom er mottatt og at kriminalomsorgen har tilgjengelig kapasitet.
Kriminalomsorgsdirektoratet har opplyst at domfelte som ønsker rask iverksettelse av straffen og som kontakter kriminalomsorgen før innkallingsbrevet er sendt, vil i de fleste tilfeller få mulighet til raskere gjennomføring av straffen.
Uavhengig av om domfelte venter på å få gjennomført straff eller er under straffegjennomføring, vil kommunale eller statlige etater ha ansvar for å yte de tjenester som domfelte eventuelt har krav på i ventetiden.