Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:448 (2016-2017)
Innlevert: 20.12.2016
Sendt: 21.12.2016
Besvart: 22.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Hvor mye mindre ressurser vil Sykehuset Telemark få i 2017 som følge av effektiviseringskravet i budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre, sammenlignet med opprinnelig forslag til statsbudsjett, og hva er departementets anslag på hva Sykehuset Telemark ville fått hvis den totale bevilgnngen til RHFene hadde vært på 1040 millioner mer enn Regjeringens budsjettforslag?

Begrunnelse

I tidligere budsjett har sykehusene i all hovedsak fått tilbakeført midler tilsvarende krav til effektivisering på 0,5 % for å unntas kravet. Årets budsjettforlik medfører et ytterligere krav på effektivisering på 0,3 % som ikke vil følges opp av kompenserende midler.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Budsjettavtalen vil innebære at veksten i helseregionenes budsjetter neste år blir noe lavere enn det som er lagt til grunn i Regjeringens forslag til statsbudsjett.
Økningen i effektiviseringskravet fra 0,5 til 0,8 pst. utgjør 415 mill. kroner samlet sett. Det legges fortsatt til grunn en aktivitetsvekst på om lag 2,1 pst. i tråd med Regjeringens forslag til statsbudsjett.
Styret i Helse Sør-Øst behandlet 15. desember sak 100-2016 Oppdrag og bestilling 2017 – Krav til økonomisk resultat. Det fremgår av sak 100-2016 at Helse Sør-Øst RHF får et trekk i basisbevilgningen på 162 mill. kroner som følge av økningen i effektiviseringskravet fra 0,5 til 0,8 pst. Det framgår at trekket ikke er fordelt til helseforetakene og de private sykehusene med langsiktige driftsavtaler, men håndteres av det regionale helseforetaket. Halvparten håndteres ved handlingsrom etablert ved innsparinger og prioriteringer som er gjort i budsjettprosessen for det regionale helseforetaket og de felleseide selskapene, og halvparten fører til redusert resultat i Helse Sør-Øst RHF.
I tillegg vil økningen på 0,3 prosent også få effekt på enhetsprisen i den innsatsstyrte finansieringen i 2017, som blir redusert med 126 kroner fra 42 879 kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett til 42 753 kroner etter budsjettforliket. Helse Sør-Øst anslår at denne endringen og andre endringer vil kunne redusere inntektene til Helse Sør-Øst RHF samlet sett med omlag 60 mill. kroner. Denne effekten vil helseforetakene og private somatiske sykehus med langsiktige driftsavtaler måtte hensynta i sine budsjetter.
Effekten for Sykehuset Telemark HF av å øke bevilgningene til de regionale helseforetakene med 1 040 mill. kroner vil avhenge av hvilke budsjettposter som omfattes av økningen, og hvordan Helse Sør-Øst RHF velger å disponere midlene som tilføres regionen.