Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:449 (2016-2017)
Innlevert: 20.12.2016
Sendt: 21.12.2016
Besvart: 02.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): I forbindelse med nasjonal helse- og sykehusplan fikk regjeringen ansvar for aktivt å følge opp lokale prosesser for å sikre befolkningen et likeverdig spesialist-helsetilbud. SSHF har nedsatt en bredt sammensatt prosjektgruppe som har anbefalt kirurgisk akuttberedskap i Flekkefjord. Mindretallet i prosjektgruppa ser ut til å bygge sine anbefalinger på scenariene i Nasjonal helse- og sykehusplan, men Stortinget har besluttet at disse ikke skal være førende.
Hva gjør Statsråden for å følge opp Stortingets føringer i saken?

Begrunnelse

I behandlingen av nasjonal helse- og sykehusplan fikk regjeringen et særskilt ansvar for å sikre befolkningen et likeverdig spesialisthelsetilbud. SSHF har nedsatt en bredt sammensatt prosjektgruppe for å vurdere hvordan et samlet akuttilbud ved sykehuset i Flekkefjord skal være fra 2018. Prosjektgruppa har nå gitt sine anbefalinger, som er kommunisert i et nyhetsbrev fra Sørlandet Sykehus datert 9.12.16.
Der fremgår det at et klart flertall i prosjektgruppa anbefaler at kirurgisk akuttberedskap beholdes ved sykehuset Flekkefjord. Mindretallet viser imidlertid til Nasjonal helse- og sykehusplan, der det anbefales et befolkningsgrunnlag på 60 - 80 000 for å drive akuttkirurgi. Stortinget har imidlertid bedt regjeringen om at scenariene som er beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan ikke skal være førende for de lokale og regionale utviklingsprosessene som skal gjennomføres. Det bes derfor om en tilbakemelding på hvordan dette er kommunisert ut fra departementet, og hva ministeren gjør for å sikre at Stortingets klare føringer følges opp i de lokale prosessene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som oppfølging av Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan skal alle helseforetak utarbeide utviklingsplaner. Oppdraget ble gitt i foretaksmøte 4. mai 2016. Det ble gitt føringer for dette arbeidet i tråd med Innst. 206 S (2015-2016) og Stortingets anmodningsvedtak ved behandling av planen. Alle helseforetak er nå i gang med å lage utviklingsplaner, og avklaringer av akuttfunksjoner skal skje før 1. april 2017.
I arbeidet med utviklingsplaner skal helseforetakene legge til grunn sykehusplanens definisjon av fire ulike typer sykehus. Dette er regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.
I Sørlandet sykehus vil sykehusene i Kristiansand og Arendal være store akuttsykehus med et bredt akuttilbud. Flekkefjord sykehus er et akuttsykehus som minst skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering og håndtering av akutte hendelser. Når det gjelder beredskap for kirurgisk vurdering, presiserte foretaksmøtet at dette kan skje ved å utnytte ressurser i helseforetaket som helhet.
Foretaksmøtet la til grunn at utviklingsplanene skal utarbeides i tråd med "Veileder for arbeidet med utviklingsplaner" som ble ferdigstilt i mai, og arbeidet skal skje i tett dialog med kommunen og andre aktuelle aktører. Veilederen stiller krav til åpne prosesser, involvering av alle interessenter, gjennomført risiko- og mulighetsanalyse og kvalitetssikring.
Jeg følger opp arbeidet med utviklingsplaner i styringsdialogen med de regionale helseforetakene.