Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:454 (2016-2017)
Innlevert: 21.12.2016
Sendt: 21.12.2016
Besvart: 06.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kva er årsaka til at Rogfast ikkje er lagt fram for Stortinget før jul i tråd med gjentekne lovnader frå statsråden og vil prosjektet få ta del i bompengereduksjonen som er vedteken av Stortinget?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen er opptatt av å bygge mer vei samt vedlikeholde de veiene vi har. Det gjør vi samtidig som bompengeandelen er vesentlig lavere nå enn da representanten Pollestad var statssekretær i Samferdselsdepartementet. Jeg vil jobbe for at også Rogfast får en så lav bompengeandel som mulig, innenfor de rammer Stortinget har satt. Jeg minner om at bompengerabatten som nå innføres med borgerlig flertall ikke har støtte i det rødgrønne alternativet som representanten Pollestad er en del av.
Jeg har som mål å få saker raskt frem til Stortinget. Derfor startet vi blant annet opp den såkalte KS2 prosessen tidligere enn det som er normal praksis. I mitt svar av 19. september 2016 til representant Pollestad på spørsmål nr. 1589 til skriftlig besvarelse skrev jeg at saken ville bli lagt frem for Stortinget i høstsesjonen 2016 med mindre det skulle komme opp forhold gjennom ekstern kvalitetssikring KS2 som det vil kreve tid å få avklart.
Prosjektet har vært gjennom KS2. Det er gjennom kvalitetssikringen pekt på utfordringer ved finansieringsplanen for prosjektet samt forhold knyttet til den fylkeskommunale garantien. Samferdselsdepartementet er nå i gang med å se på mulige tiltak som kan justere for denne situasjonen. Jeg tar sikte på å kunne legge frem en proposisjon til Stortinget om prosjektet så snart som mulig i 2017.

Vedlegg til svar:

Svar på spørsmål 1589 (2015-2016) fra representanten Geir Pollestad til samferdselsministeren datert 19. september 2016.


Arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet E39 Rogfast er no i sluttfasen. Med mindre det kjem opp forhold gjennom KS2 som det vil krevje tid å få avklart, vil saka bli lagt fram for Stortinget i løpet av haustsesjonen 2016.
Den undersjøiske tunnelen under Boknafjorden inkluderer ein tunnelarm opp til Kvitsøy. Eg kan forsikre representanten Pollestad om at det ikkje er planar om å ta denne ut av prosjektet. Dette har eg også tidligare gjort kjend gjennom media.