Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:456 (2016-2017)
Innlevert: 21.12.2016
Sendt: 22.12.2016
Besvart: 05.01.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Under behandlingen av statsbudsjettet for 2017 var det enighet i Stortinget om å innføre et tilskudd for vraking av fritidsbåter.
Hvordan vil statsråden følge opp vedtaket og når kan en forvente at ordningen trer i kraft?

Begrunnelse

En ble enige i Stortinget om å innføre en ny vrakpant med formål å stimulere til å skifte ut gamle, forurensende fritidsbåter med nye og mer miljøvennlige. Det fremkommer at vrakpanten skal gis som en betaling for avhending til godkjent retursted på 15 000 kroner.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Formålet med en ny ordning for økt vraking av fritidsbåter er å redusere forsøpling fra kasserte fritidsbåter.
Klima- og miljødepartementet har nå til nærmere vurdering hvordan en slik ordning bør innrettes slik at den blir mest mulig effektiv, funksjonell og gjennomførbar.
Det vil være behov for avklaring av ulike problemstillinger. Eksempelvis må tilskuddssatsen for levering av fritidsbåt til godkjent retursted vurderes i sammenheng med båtens størrelse og forventet behandlingskostnad. Eierskap må kunne dokumenteres og et system for registering må opprettes for å sikre at det ikke oppstår et marked for stjålne og utenlandske båter. Videre må det også stilles krav til behandlingsanlegg og behandlingsmåte for båtene som omfattes av ordningen. Disse kravene må forskriftsfestes for å sikre at båtene blir levert og behandlet på en godkjent behandlingsplass.
Det er viktig å få på plass en ordning hvor fritidsbåtene kan gjenvinnes på en miljømessig god måte. Jeg tar sikte på at ordningen innføres så raskt som mulig etter at nødvendige avklaringer er på plass. Dette arbeidet har høy prioritet.