Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:460 (2016-2017)
Innlevert: 03.01.2017
Sendt: 04.01.2017
Besvart: 12.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Vil statsråden snarest si opp avisdistribusjonsavtalen for lørdagsaviser med Kvikkas og tilbakeføre distribusjonen til Posten, samtidig som de avisbedrifter som er påført store tap som følge av manglende avislevering får dekket sine tap fra Samferdselsdepartementet?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Den nye postloven trådte i kraft fra 1. januar 2016. Den tar hensyn til utviklingen i det norske postmarkedet, hvor brevvolumet de siste ti-femten årene er kraftig redusert i konkurranse med elektronisk kommunikasjon. Mengden post på lørdager var etter hvert så liten at det ble besluttet å avslutte lørdagsomdeling av post.
Da Stortinget vedtok postloven, ble det lagt til grunn at departementet skulle legge til rette for fortsatt distribusjon av aviser på lørdager. Over en million abonnementsaviser deles ut på lørdager i Norge. I størsteparten av landet har avisenes egne avisbudnett sørget for at avisene har kommet frem til abonnentene. I enkelte områder har Posten vært eneste distributør, og noen steder har lørdagsavisen kommet først på mandagen.
For å sikre fortsatt lørdagsdistribusjon i de områdene der det ikke eksisterte noe alternativt avisdistribusjonsnett, vedtok Stortinget at distribusjon i disse områdene skal bekostes over statsbudsjettet. Omfanget av anbudet ble definert ut fra hvor avisenes felles budselskap Helthjem oppga at det fantes avisbuddekning.
Oppdraget ble satt ut på anbud og anbudskonkurransen ble vunnet av selskapet Kvikkas AS. Kontrakten mellom Samferdselsdepartementet og Kvikkas omfatter utdeling av om lag åtte prosent av alle lørdagsaviser i abonnement, det vil si rundt 80 000 eksemplarer. I områdene der det fantes avisbudnett har avisene selv overtatt ansvaret. Det er samtidig et premiss at avisene skal bekoste og organisere transport fra trykkeriet til innleveringssted for avisbudene selv. Kontrakten ville hatt samme omfang og innretning uansett hvilket selskap som hadde vunnet.
Etter at Kvikkas startet opp med sin levering har departementet mottatt mange klager på uteblitte lørdagsaviser, både i områder der Kvikkas har ansvaret for distribusjon og i områder der avisene selv har ansvar for lørdagsdistribusjon. Ved oppstart av kontrakten hadde Kvikkas problemer med å få en del av avisene ut til abonnentene, men selskapet forbedret kvaliteten vesentlig fram mot jul. En del av oppstartsproblemene var knyttet til at avisene ikke kom frem i rett tid til innleveringsstedene, men oppstartsproblemene var også knyttet til at det var nye avisbud samt manglende adresser og dårlig merkede postkasser. Det er samtidig gledelig at Kvikkas for siste lørdag i 2016 har en klagepromille for et representativt utvalg av aviser som er sammenliknbar med det Posten oppnådde i årets to siste måneder.
Departementet har fulgt saken tett og fått skriftlige rapporter hver uke. I tillegg har det vært avholdt flere møter mellom Kvikkas og avisbransjen, både med og uten departementet til stede. Dialogen er god, og stadig flere problemer blir løst. Aktørene er nå enige om en felles målemetode for leveringskvalitet. Det har hersket uenighet om tallene, og i departementet har vi mottatt klager rettet mot Kvikkas, men som viste seg å ligge under avisenes eget distribusjonsansvar. Det illustrerer at det er avgjørende å ha korrekt tallmateriale for dokumentasjon av leveringskvalitet og hvorvidt kontrakten er oppfylt. Jeg vil fortsette å følge opp leveringskvaliteten på lørdagsaviser i tiden fremover.
Når det gjelder de ekstrakostnadene avisene har hatt knyttet til omleggingen, vises det til at dette er penger Mediebedriftenes landsforening foreslo bevilget under budsjetthøringene både i Kulturkomiteen og i Transport- og kommunikasjonskomiteen, uten at dette fant plass i budsjettinnstillingene fra komiteene.