Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:461 (2016-2017)
Innlevert: 03.01.2017
Sendt: 04.01.2017
Besvart: 12.01.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Spredning av plast og mikroplast utgjør en stadig økende trussel mot dyr og etterhvert mennesker. Derfor haster det å iverksette tiltak. Miljødirektoratet lanserte denne uken en liste over nasjonale tiltak mot landbaserte utslipp av mikroplast. De foreslår blant annet å utrede miljøvennlige alternativer til gummigranulater på kunstgressbaner og tiltak for å fange opp mikroplast fra bildekk.
Når vil regjeringen legge frem den nasjonale handlingsplanen mot mikroplast som Stortinget har bestilt?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Spredning av mikroplast er et alvorlig miljøproblem og er sammen med marin forsøpling et høyt prioritert område for regjeringen. Forurensning av mikroplast er et økende problem på grunn av tilførsler fra mange kilder, og det er viktig å få på plass tiltak.
Gjennom rapporter Miljødirektoratet har fått utarbeidet de siste årene har vi fått økt kunnskap om de viktigste kildene til spredning av mikroplast fra landbaserte kilder i Norge. Dekkslitasje er vist å være den klart største kilden, etterfulgt av gummigranulat fra kunstgressbaner, maling, tekstiler og plastpellets. Med utgangspunkt i betydningen av de ulike kildene til utslipp har Miljødirektoratet, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, utarbeidet en overordnet tiltaksvurdering mot mikroplast. Denne ble oversendt departementet 20. desember 2016.
Miljødirektoratet omtaler i tiltaksvurderingen en rekke ulike tiltak som kan være aktuelle, både nasjonalt og internasjonalt og i forhold til en rekke ulike kilder. De påpeker at noen tiltak er mer modne for å igangsettes enn andre, og at flere av tiltakene vil måtte utredes nærmere før en endelig beslutning tas.
Tiltaksvurderingen Miljødirektoratet nå har gjennomført er et viktig arbeid med å få på plass gode tiltak mot spredning av mikroplast. Arbeidet med marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt er høyt prioritert, og departementet vil raskt ta stilling til vurderingene fra Miljødirektoratet og hvordan forslagene skal følges opp videre. Klima- og miljødepartementet vil komme tilbake til videre oppfølging i forbindelse med stortingsmelding om avfall og den sirkulære økonomien som skal legges frem før sommeren, der marin forsøpling og mikroplast vil være viktige temaer.