Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:463 (2016-2017)
Innlevert: 04.01.2017
Sendt: 04.01.2017
Besvart: 13.01.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Likestillings- og diskrimineringsnemnda ga 01.12.2016 en uttalelse om at opplæringslovens forskrift § 1-10 er i strid med diskrimineringsloven ved at den ikke gir adgang til å gjøre unntak fra kravet om to fremmedspråk for elever med dysleksi ved studiespesialiserende program i videregående skole. Elever med dyslektiske må beslutte retning for sitt karrierevalg før 1. mars 2017. Det haster å sikre disse elevene rett til å søke studiespesialisering.
Når og hvordan vil statsråden denne retten?

Begrunnelse

Likestillings- og diskrimineringsnemnda ga 1. des. 2016 en uttalelse om at opplæringslovens forskrift § 1-10 er i strid med diskrimineringsloven.

«Opplæringslovens forskrift § 1-10 (forskrift 23. juni 2006 nr. 724) er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5 (lov nr. 61/2013) ved at den ikke gir adgang til å gjøre unntak fra kravet om to fremmedspråk ved studiespesialiserende program i videregående skole.»

Dette er en viktig avgjørelse for elever som har blitt diagnostisert som dyslektiske.
Dysleksi er en kognitiv utviklingsforstyrrelse som gjør det vanskelig å lære fremmedspråk.
De fleste dyslektiske elever sliter så mye med å lære seg engelsk i løpet av grunnskolen, at de fleste må velge engelsk fordypning i 8. klasse til fordel for fremmedspråk nummer to.
De som med dagens ordning skal oppnå studiekompetanse må nå bruke tre år med et fremmedspråk nummer 2.
Alternativt ta en to års yrkesrettet utdannelse, med etter år påbygg for studiekompetanse. Dette er en demotiverende omvei, med studium av et fag dersom dette ikke er en vei de ønsker å utdanne seg innenfor. Dette er å sløse både med statlige og personlige ressurser.
Elever med dyslektiske elever må beslutte retning for sitt karrierevalg før 1. mars 2017. Det haster derfor å sikre elevene med karakter i ett fremmedspråk, rett til å søke studiespesialisering, slik LDO nå har slått fast.
Det er av avgjørende betydning at Likestillings- og diskrimineringsnemndas avgjørelse implementeres i god tid før denne datoen, om nødvendig med en midlertidig ordning.
Det er også nødvendig å ivareta de samme rettighetene for elever som har gjennomført to års videregående utdannelse, eller er inne i et slikt utdanningsløp.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Kunnskapsdepartementet mottok i desember Likestillings- og diskrimineringsnemndas uttalelse. Jeg er opptatt av at regelverket ikke skal virke diskriminerende, og vil sørge for at uttalelsen fra nemnda blir fulgt opp.
Likestillings- og diskrimineringsnemndas uttaler at dagens regel om krav om to fremmedspråk på studiespesialiserende må endres, men det er ikke opplagt hvilke endringer som bør gjøres. For meg er det viktig at vi både skal sikre at regelverket ikke er diskriminerende, samtidig som vi ivaretar alle elever og deres rett til å nå sitt potensial. Departementet har startet arbeidet med å få på plass et nytt regelverk som balanserer disse hensynene på en best mulig måte. Det er viktig at et nytt regelverk er godt og ikke gir utilsiktede effekter, og det kan derfor være vanskelig å få dette på plass i løpet av kort tid.
I tillegg vurderer derfor departementet løsninger som kan ivareta elevene som berøres av saken på kort sikt. Jeg vil om kort tid konkludere i dette spørsmålet og sørge for at elevene det gjelder får god informasjon.