Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:464 (2016-2017)
Innlevert: 04.01.2017
Sendt: 04.01.2017
Besvart: 11.01.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvilke tiltak vil kunnskapsministeren iverksette for å motvirke at skoler bevisst planlegger med færre timer enn minstetimetallet?

Begrunnelse

En rapport fra NIFU fra 19.12.2016 viser at det er stor variasjon i hvordan skolene planlegger, gjennomfører og følger opp undervisningstimer med kvalifiserte lærere gjennom skoleåret.
Det går fram av rapporten at 1 av 10 skoler planlegger med færre timer enn minste årstimetall i fagene. Det fører til mindre tid til læring for elevene og økt arbeidspress for lærerne. Argumentasjonen fra skolelederne er dårlig økonomi. 6 av 10 skoler planlegger med samme antall timer som minste årstimetall, mens 3 av 10 oppgir at det varierer.
Det oppgis at elevene får vikar i timer der lærer er fraværende ca. 2 av 3 ganger. 6 av 10 av disse har formell kompetanse. Hele 15 % av lærerne jobber ved skoler hvor det vanligvis ikke settes inn vikar, men der elevene gjør egenarbeid i lærers fravær. De fleste timene som faller bort er ved tentamens- og eksamensperioder.
Det er alvorlig at elevene ikke får det antall undervisningstimer de er forventet og at skoleledere bevisst planlegger for dette, ikke minst etter innføring av nasjonalt fraværsreglement for elevene.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg er opptatt av at elevene skal ha best mulige forutsetninger for gode faglige prestasjoner og da er det viktig at elevene får den undervisningen de skal ha. For å få mer informasjon om utfordringer knyttet til undervisningstid i fag, ga jeg i 2014 Utdanningsdirektoratet i oppdrag å innhente en kartlegging av undervisningstimer i videregående skoler.
Karleggingen som NIFU har gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, viser at noen skoler er gode på å planlegge skoleåret slik at elevene får den undervisningen de skal ha, mens en del skoler må bli bedre. Det er alvorlig at enkelte skoler ikke gir elevene det antallet undervisningstimer de skal ha.
Økonomi er ingen holdbar unnskyldning for å ikke gi elevene den undervisningen de skal ha ifølge loven. Det er skoleeiers ansvar å stille til rådighet nødvendige lærerressurser og ha hensiktsmessige systemer for planlegging av skoleåret. Jeg forventer at alle skoler følger regelverket og gir elevene den opplæringen de skal ha i hvert fag. Fylkesmannen kan føre tilsyn med fylkeskommunenes oppfyllelse av elevenes rett til minste årstimetall. Elever og ansatte som ser at det fastsatte timetallet er for lavt, kan kontakte fylkesmannen.
Kartleggingen viser at eksamensperioden er den enkeltårsaken som bidrar til at flest undervisningstimer faller bort. Jeg har satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede og vurdere mulige måter å organisere skoleåret på. I vurderingen av nye modeller skal gruppen blant annet ta hensyn til utfordringer knyttet til elevenes minstetimetall, eksamen og eksamensforberedelser. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport i juni 2017 og jeg ser frem til å få konkrete forslag til hvordan vi kan løse utfordringene rundt eksamen og undervisningstid i videregående skoler. I tillegg vurderer jeg behovet for andre tiltak, som for eksempel om kravet til undervisningstid skal tydeliggjøres.