Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:466 (2016-2017)
Innlevert: 04.01.2017
Sendt: 04.01.2017
Besvart: 11.01.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Salg av Forsvarets eiendommer skjer som en følge av omstillinger og nye prioriteringer. I så måte gjør Skifte eiendom en god jobb i utgangspunktet. Likevel hender det at avhending tar lang tid, slik at det indirekte går ut over den eller de som ønsker å overta tidligere eiendommer fra Forsvaret.
Hvor lang tid mener statsråden er akseptabelt i slike tilfeller, og finnes det en maksimaltid som statsråden mener Skifte Eiendom bør overholde eller er det akseptabelt at det kan ta årevis?

Begrunnelse

Dersom man ønsker at avhending skal kunne nyttes til andre fremtidige oppgaver, er det avgjørende at Skifte gjør sin del av oppdraget på en smidig og rask måte. Jeg har mottatt en henvendelse fra en som ønsker å kjøpe G.nr 97, B.nr. 86 i Harstad kommune. Vedkommende har en plan om ny næringsaktivitet der og ønsker også at den kobles opp mot Andøya. Det siste bør være både i min og statsrådens interesse, ikke minst sett i lys av forslaget til ny LTP.
Saken om avhending av nevnte eiendom har pågått i 16 mnd. Saksbehandler har hittil hatt 16 måneder på seg til å gjennomføre «offentlig avklaring», og begrunner forsinkelsen med at andre saker har måttet prioriteres foran. Mulig kjøpers utålmodighet er egentlig kun relatert til sendrektigheten i prosessen, ikke i forhold til den formelle prosessen i seg selv.
Forsvaret eier eiendommen og har meddelt Skifte den 1. september 2015, at eiendommen er utrangert og kan selges. Anførsel om vei er feil, all den stund det i forlengelse av fv 15 er anlagt grusbelagt gårdsvei til og langs den aktuelle eiendommen. Denne veien som er i daglig bruk som atkomst for bil og landbruksmaskiner til naboeiendom (landbruksareal), eies av grunneierlaget hvor mulig kjøper for øvrig er en av grunneierne. Denne atkomst har tidligere vært tilstrekkelig for Forsvarets transport fra ca. 1960 til ca. 1994, og den er også tilstrekkelig for det planlagte nye formål, all den stund utnyttelsen av eiendommen er basert på bygging av kaianlegg og sjøtransport.
At eiendommen er båndlagt med formål LNF og kulturminne, er vel egentlig ikke avgjørende for Skiftes fremdrift i saken, og er vel kun et forhold relatert til prissetting, og vil måtte bli en sak mellom Harstad kommune og ny eier. Ny utvikling av eiendommen er basert på at reguleringen blir endret, og dette er klart kjøpers risiko og ansvar og er således ikke relevant for Skifte.
Den byråkratiske sendrektigheten med irrelevante anførsler, er etter min personlige oppfatning helt uforenlig sett i et videre samfunnsperspektiv. Mulig ny eiers plan er å utnytte arealet for utbygging av en lønnsom fiskeindustrivirksomhet som vil gi grunnlag for ca. 100 fast ansatte og derved ny bosetting i en bygd som over siste 60 år er fraflyttet og i dag kun har 52 faste bosatte innbyggere. Det er nesten uvirkelig at slik offentlig ønske samfunnsutvikling settes på vent pga. sendrektig offentlig saksbehandling. Jeg ser derfor frem til å få statsrådens syn på saken og gjerne at saken får endelige avklaring snarest mulig.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Salg av forsvarseiendommer er et virkemiddel i den kontinuerlige omstillingen og tilpasningen av Forsvaret. Eiendommer Forsvaret utrangerer blir avhendet av Forsvarsbygg, som benytter inntekter fra salg til å dekke kostnader tilknyttet riving-, sikring- og miljøsanering av utrangert eiendom. Netto overskudd fra avhendingsvirksomheten disponeres på statsbudsjettet for Forsvarsdepartementet.
Avhending av eiendom bidrar til å fjerne forvaltningskostnader tilknyttet utrangert EBA, samtidig som det bidrar til frigjøring av ressurser i form av netto avhendingsinntekter. For forsvarssektoren har avhendingsvirksomheten i perioden fra og med 2001 til og med 2016 frigjort netto 3,9 mrd. kroner, som har blitt anvendt til høyere prioritert virksomhet. I tillegg kommer sparte forvaltningskostnader tilknyttet avhendet eiendom.
All avhending av statlig eiendom er regulert av avhendingsinstruksen fastsatt ved kongelig resolusjon i 1997. Grunnprinsippet er at avhendingen skal skje på den måten som gir det beste økonomiske resultatet for staten. Ved salg av eiendom til næringsvirksomhet, gjelder i tillegg de reglene og retningslinjene som er fastsatt i EØS-regelverket tilknyttet statsstøtte. For forsvarseiendommer gjelder i tillegg Stortingets føringer i Prop. 1 S (2016–2017), hvor det blant annet gis fullmakt for direktesalg til kommuner til markedspris.
Mange av eiendommene Forsvarsbygg avhender har vært brukt til tung militær aktivitet. En del av eiendommene er forurenset og skadd. Arbeidet med å rive, sikre og miljøsanere utrangert eiendom har til hensikt både å ivareta forsvarssektorens ansvar og å tilrettelegge for ny bruk av eiendommene. I tillegg har salg av eiendom muliggjort at tidligere militære områder og eiendommer i dag blir benyttet til et mylder av ulike sivile virksomheter og aktiviteter. I dette ligger et viktig samfunnsansvar.
Den aktuelle eiendommen, gnr. 97 bnr 86 i Harstad kommune, er en grunneiendom på 184,6 dekar hvorav en mindre del er regulert til offentlig formål, mens hoveddelen er utmark og LNF-område som delvis er båndlagt etter loven om kulturminner. Jeg finner det positivt at det foreligger et initiativ og et ønske om samfunnsnyttig etterbruk av også denne eiendommen.
Forsvarsbygg har opplyst at denne eiendommen i utgangspunktet var lavt prioritert, sett opp mot andre eiendommer i avhendingsporteføljen. Dette på grunn av minimale forvaltningskostnader for forsvarssektoren da det ikke er noen påstående bygninger, ingen HMS-risiko og lavt inntektspotensial ved salg. Fra og med 2016 ble eiendommen prioritert, da det også forelå en kjent interesse for etterbruk av den. Salgsforberedelsene har tatt noe tid, blant annet på grunn av en uklarhet tilknyttet eiendommens adkomst. Problemstillingen tilknyttet adkomst anses imidlertid nå som tilstrekkelig avklart.
Forsvarsbygg har videre informert om at en grunneier på en av de tilstøtende eiendommene har stilt spørsmål ved riktigheten av hjemmelsforholdet på gnr 97 bnr 86. Forsvarsbygg ønsker å avklare dette før eiendommen sendes ut på utvidet offentlig avklaring (UOA). Forsvarsbygg har gitt vedkommende en frist til 31. januar 2017 for å fremlegge eventuell dokumentasjon som underbygger at hjemmelsforholdene skulle være uriktige, eller at det eventuelt skulle finnes rettigheter som ikke er registrert på hjemmelen.
Forsvarsbygg opplyser at det planlegges med utsendelse av UOA for denne eiendommen i februar, med mindre det skulle fremkomme nye forhold i saken. Statlig, fylkeskommunal og kommunal interesse vil da bli avklart, før eiendommen eventuelt legges ut for salg i det åpne markedet.