Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:467 (2016-2017)
Innlevert: 04.01.2017
Sendt: 04.01.2017
Besvart: 11.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Mener justisministeren at klima- og miljøministeren har feiltolket svarbrevet fra Justisdepartementets lovavdeling om lisensfelling på ulv?

Begrunnelse

Det har den siste tiden vært stor diskusjon om Klima- og miljøminister Helgesens beslutning om å si nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling. Tre av revirene ligger i ulvesonen og ett ligger utenfor.
Bakgrunnen for beslutningen er at det etter Lovavdelingens syn ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein. Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen krever dessuten at det ikke må finnes andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade. Heller ikke dette vilkåret er oppfylt. Derfor ble tillatelsen til lisensfelling av ulv i 2017 redusert fra inntil 47 til 15 ulver.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Klima- og miljødepartementet ba i brev 9. desember 2016 om «noen juridiske avklaringer fra Lovavdelingens side» vedrørende lisensfelling av ulv. Lovavdelingen svarte ved brev 15. desember 2016 (snr. 16/7859). Mottaker av svaret var Klima- og miljødepartementet. I samsvar med vanlig praksis for uttalelser fra Lovavdelingen om gjeldende rett opptrer avdelingen i slike tilfeller uavhengig av Justis- og beredskapsdepartementets ledelse. Uttalelsene forelegges ikke for ledelsen. På denne bakgrunn finner jeg det prinsipielt ikke riktig å uttale meg om forståelsen av Lovavdelingens uttalelse 15. desember 2016.