Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:475 (2016-2017)
Innlevert: 09.01.2017
Sendt: 09.01.2017
Besvart: 18.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Er Helseministeren tilfreds med situasjonen knyttet til Sykehuset Østfold, basert på de kritikkverdige forholdene og avvikene som har blitt offentlig kjent, og vil statsråden ta initiativ til en tettere oppfølging fra ansvarlige politiske myndigheter?

Begrunnelse

Gjennom lang tid har offentligheten blitt gjort kjent med en rekke kritikkverdige forhold knyttet til driften ved Sykehuset Østfold. Det er bra at avvik og denne type forhold avdekkes. Da kan man få gjort noe med det. Undertegnede har utfordret helseministeren på dette tidligere, men svaret er hver gang at dette skal håndteres av foretaket og styret.
Helseministeren er øverste ansvarlige politiske myndighet, og ansvaret kan ikke delegeres.
Det siste forholdet som ble omtalt i media er fra NRK 6. januar 2017 om en episode fra våren 2015 hvor et nyfødt barn døde pga. surstoffmangel. – Avviket fra god praksis er så stort at det anses som uforsvarlig, skriver Helsetilsynet.
I lokalmedia i dag melder Sykepleierforbundet at man er bekymret for arbeidssituasjonen pga. høyt sykefravær og at mange erfarne ansatte slutter.
Denne situasjonen som har vært beskrevet ved sykehuset siden oppstarten på Kalnes bør vekke bekymring og medføre handling.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil først og fremst påpeke viktigheten av åpenhet rundt avvik og uønskede hendelser for å kunne få til forbedringer i tjenesten. Derfor har jeg som statsråd lagt stor vekt på åpenhet. Fra 1. januar 2017 trådte den nye forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i kraft. Den nye forskriften er et sentralt virkemiddel som plasserer ansvar og beskriver grunnleggende krav som virksomheter i helsetjenesten må styre etter for å gi forsvarlige og gode helsetjenester og for å forbedre tjenester som ikke er gode nok. Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet skal ha konstant oppmerksomhet fra ledelsen.
Den hendelsen som representanten viser til er fra våren 2015. Sykehuset har tidligere beklaget og kommentert dette svært tragiske utfallet. Sykehuset Østfold opplyser at de i dag har en annen organisering av fødselstilbudet. Både DSB, Arbeidstilsynet og Fylkesmannen har i tilsyn i løpet av 2016 konkludert med at driften ved avdelingen er forsvarlig, og det er ikke gitt avvik eller pålegg.
Når det gjelder den nye organiseringen av sykehustilbudet i Østfold, med nytt sykehus på Kalnes og poliklinikk og elektiv kirurgi på Moss, så er det ingen tvil om at det vil ta tid før den nye organiseringen er helt optimalt drevet.
Sykehuset Østfold opplyser at 2016 har vært brukt til optimalisering, justeringer og enkelte tilpasninger. En status etter 6 og 12 mnd. drift med intervjuer av ansatte og pasienter, samt gjennomgang av avviksmeldinger og driftsmeldinger, var overveiende positiv med gode forslag til forbedringstiltak som ble gjennomgått i de ulike fagmiljøene og i ledergruppene. Flere forbedringstiltak er igangsatt og følges opp. Ledelsen ved sykehuset rapporterer jevnlig driftsstatus til styret ved sykehuset Østfold og til Helse Sør Øst.
Sykehuset Østfold viser til at de synes det er synd at det kun er negative ytringer og opplevelser som blir framhevet, og viser til at de har daglige positive opplevelser fra pasienter og pårørende som opplever enerom med egne bad og høy faglig kompetanse og vennlighet hos de ansatte.
Sykehuset Østfold bekrefter at de siden innflyttingen på Kalnes har hatt utfordringer med høyt sykefravær og turnover ved døgnområde 1 - hjertemedisin. Det har vært satt inn flere tiltak og ekstra ressurser for å løse utfordringene, og Sykehuset Østfold er nå i gang med en omorganiseringsprosess i medisinsk klinikk. Et eget innsatsteam arbeider nå med å se på behandlingsforløpet for hjertepasienter. Sykehuset Østfold opplyser at det tradisjonelt har vært høy turnover blant sykepleiere i hjertemedisin. Lav gjennomsnittsalder blant sykepleierne betyr at mange blir borte i perioder på grunn av fødselspermisjoner og at mange søker seg til videreutdanning. Det har også vært oppsigelser, men sykepleierne har ikke oppgitt situasjonen i hjertemedisin som årsak til dette. Flytting og tilbud om stillinger ved universitetssykehus har vært oppgitt som årsak. Sykehuset opplyser at sykefraværet blant ansatte i hjertemedisin for november og desember 2016 er 11,5 prosent. Dette er høyere enn gjennomsnittet i hele sykehuset, men ligger omtrent på samme nivå som andre døgnområder i sykehuset. Sykefraværet totalt for sykehuset var 8,8 prosent i 2016.
Sykehuset Østfold har videre hatt stor pågang av pasienter på grunn av influensaepidemien. De vil derfor åpne midlertidig et sengetun med ni ekstra senger.
Helse Sør-Øst opplyser at selv om den økonomiske situasjonen ved Sykehuset Østfold er krevende, så er det ingen indikasjoner på at sykehuset ikke drives forsvarlig. De opplyser at Sykehuset Østfold har hatt en høyere aktivitet enn forutsatt i 2016, dvs. at flere pasienter enn planlagt har fått behandling. Videre opplyser de at ventetidene er redusert og ligger under kravene som er stilt.