Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:478 (2016-2017)
Innlevert: 09.01.2017
Sendt: 09.01.2017
Besvart: 16.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Samme dag meldingen om synkende tillit til politiet kommer, melder politijuristene i Hedmark om mangel på folk, stort arbeidspress, saker som utsettes og henlegges i større grad enn tidligere. Stillinger er trukket tilbake, oppsigelser er på gang og flere har sluttet. Per i dag er det 6 til 7 færre årsverk enn for et år siden. Vi får ikke prioritert alle sakene som skal prioriteres høyt nok, sier politimesteren til NRK.
Er justisministeren informert om dette og hva gjøres for å rette opp?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Vår virksomhetsstyring rettes inn mot overordnet nivå for styring i tråd med prinsippet om mål- og resultatstyring. Riksadvokaten er øverste leder av påtalemyndigheten og har fagansvar for etterforskningen av straffesaker, herunder behandling og prioriteringer av sakstyper, mens Politidirektoratet har det overordnede ansvaret for blant annet den faglige ledelsen og ressursfordelingen til politidistriktene. Dette innebærer at departementet normalt ikke er inne på spørsmål om enkeltstillinger i de ulike politidistrikt.
Politimesteren har ansvar for å foreta sine prioriteringer innenfor tildelte rammer, og må gjøre strenge prioriteringer i henhold til overordnede føringer. Politimesteren kan for eksempel stå i en situasjon hvor ulike prioriterte områder krever innsats og ressurser. Det er da viktig å anerkjenne politimesterens rett og plikt til å foreta en konkret prioritering så lenge det er innenfor tildelte rammer og overordnede føringer.
Regjeringen har i perioden 2013-2016 foretatt tidenes politisatsing, med en total økning i politiets budsjetter på 2,7 milliarder kroner. Påtalemyndigheten er blitt styrket med 50 nye politijuriststillinger, og 23 nye stillinger hos Den høyere påtalemyndighet.
I budsjettet for 2017 er det bevilget 50 millioner kroner til flere påtalejurister, etterforskere og avhørere knyttet til vold mot barn, og Den høyere påtalemyndighet er styrket med 5 millioner kroner.
Det viktig å ha en påtalemyndighet som bidrar til en målrettet og effektiv straffesaksbehandling av høy kvalitet som ivaretar rettssikkerhet og menneskerettigheter. Regjeringen har derfor oppnevnt et offentlig utvalg som utarbeider en analyse av påtalemyndigheten, med et særlig fokus blant annet på om påtalemyndigheten har riktig kapasitet og kompetanse for å ivareta de mål som er angitt. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid ved utløpet av februar og rapporten vil bli fulgt opp av departementet.