Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:479 (2016-2017)
Innlevert: 09.01.2017
Sendt: 10.01.2017
Besvart: 17.01.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvordan ser statsrådens tidsplan ut for gjennomføring og flytting av Forsvarets IKT-virksomhet/Cyberforsvar til Jørstadmoen?

Begrunnelse

Fra 2003 har Stortinget gjentatte ganger pekt på Jørstadmoen som base for det som tidligere ble kalt forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI)I 2003-2004 ble det tatt initiativ til dette og i 2007-2008 ble det vedtatt å samle IKT-virksomheten i Forsvaret på Jørstadmoen i størst mulig grad. Også i forrige Langtidsplan for Forsvaret (2011-2012) understreket en enstemmig komite at dette skulle gjennomføres uten unødig forsinkelse og at enheten skiftet benevnelse til Cyberforsvaret. Også i komiteinnstillingen under behandlingen av siste Langtidsplan for Forsvaret (2015-2016) understreker en enstemmig komite at basen for Cyberforsvaret skal ligge på Jørstadmoen. 10 år etter at Stortinget for første gang bestemte at Forsvarets IKT-tjenester/Cyberforsvaret skulle samlokaliseres til Jørstadmoen er det fortsatt spørsmål om når dette skal skje. Det er antydet at omorganiseringen kan gi opp mot 1000 arbeidsplasser, herav 650 nye.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 9. januar 2017 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien om hvordan statsrådens tidsplan for gjennomføring og flytting av Forsvarets IKT-virksomhet/Cyberforsvar til Jørstadmoen ser ut.
Regjeringen har lagt til grunn i Prop. 151 S (2015- 2016), og som Stortinget har sluttet seg til i behandlingen av Innst. 62 S (2016- 2017), at IKT- virksomheten i Forsvaret konsolideres på Jørstadmoen og skal ha dette som fremtidig hovedbase. Dette også i tråd med Innst. 388 S (2011- 2012) til Prop 73 S (2011- 2012).
Dette er fulgt opp i departementets iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017-2020, hvor Cyberforsvaret skal avvikle virksomhet ved baser som legges ned og samle øvrige deler av organisasjonen på færre steder med Jørstadmoen som hovedbase. Det legges opp til at ledelsen i Cyberforsvaret, med stabs- og støttefunksjoner skal reduseres i omfang og gradvis samles på Jørstadmoen. Dette starter allerede i 2017.
Omfang og tidspunkt for en ytterligere geografisk samling, samt økonomiske og personellmessige konsekvenser av tiltakene, vil konkretiseres videre i perioden.