Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:486 (2016-2017)
Innlevert: 10.01.2017
Sendt: 10.01.2017
Besvart: 25.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Nye Veier AS har søkt om å fravike kravet om vegskulder på 3 meter og uten vegbelysning for utbyggingen av ny El8 gjennom Bamble. Dersom selskapet får godkjent en slik søknad vil vegskulderen blir 2 meter.
Kan statsråden redegjøre for om regjeringen vil godkjenne en slik forringelse av kvalitet og trafiksikkerhetsaspektet ved utbygging av ny E18 gjennom Bamble, og om hvordan en slik redusert utbygging vil påvirke trafikksikkerheten?

Begrunnelse

I Telemarksavisa 09.01.17 kommer det frem at utbyggingsselskapet Nye Veier AS har søkt om å få fravike kravet om vegskulder på 3 meter. Dersom selskapet får godkjent en slik søknad vil vegskulderen blir 2 meter. Det kommer også frem av artikkelen at selskapet er i ferd med å utarbeide en søknad om få bygge ut en ny E18 gjennom Bamble uten vegbelysning. Dersom slike fravik imøtekommes, vil dette bety en vesentlig svekket trafikksikkerhet og en vesentlig forringelse av den kvalitet som er valgt ved utbygging av tilsvarende veger andre steder de siste årene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ny E18 gjennom Bamble har vært ønsket og planlagt i mange tiår. Nå kommer vi endelig i gang med prosjektet. Veibevilgningene har økt markant de siste årene, og dermed blir det økonomisk rom til å realisere flere prosjekter. Man går fra plan til bygging. Den nye veien vil redusere reisetid og øke trafikksikkerheten betydelig. Det er jeg glad for.
I de planene som lå for veiprosjektet ved regjeringsskiftet var det lagt til grunn vegskulder på 1,5 meter. Som representanten Aasland tar opp vurderer Nye Veier AS om vegskulderen skal være 2,0 meter. Det er riktig at dagens regjering har gjort et arbeid for at vegskulderen skal kunne være 3,0 meter. Uavhengig av om det blir 2,0 meter eller 3,0 meter blir det bedre enn det som var lagt til grunn under forrige regjering, hvor representanten Aaslands parti satt i føringen. Jeg finner det litt oppsiktsvekkende dersom representanten Aasland mener at daværende planer medførte en utrygg standard.
Jeg minner om at Nye Veier selvsagt skal følge alle lover og forskrifter samt Statens vegvesens vegnormaler. Selskapet har imidlertid et mandat om å fornye vegutbyggingen i Norge, slik at vi får pengene til å strekke lenger og enda flere kilometer vei kan bli oppgradert til en bedre standard enn i dag. Det gjør de ved å utfordre vegnormalene slik at de kan forbedres, og at vi får størst nytte igjen for samfunnets midler. Hoveddelen av dette arbeidet går på tidlig involvering i trasevalg for å optimalisere massebalanse, valg av mer standardiserte løsninger og lignende.
På samme måte som for Vegvesenets prosjekt gjør Nye Veier også vurderinger om behovet for belysning på strekninger. Under forrige regjering ble strekninger på E6 nord for Gardermoen bygget uten belysning. Jeg finner det oppsiktsvekkende dersom representanten Aasland nå mener at den veien ble bygget med lavt fokus på trafikksikkerhet.
Ifølge gjeldende normal for veg- og gateutforming N100 skal firefelts veg med ÅDT over 12 000 belyses. Det pågår nå arbeid med revidering av håndbok N100. Et forslag er sendt til høring med høringsfrist 15. mars 2017. Et av de forslag som ligger i den pågående høringen er at det for firefelts nasjonal hovedveg med fartsgrense 110 km/t skal være følgende krav til belysning: I kryssområder skal ramper belyses. Vegen skal belyses når ÅDT overstiger 20.000.
Jeg forventer at de trafikksikkerhetsmessige og økonomiske konsekvensene av en slik endring som både ønskes fra Nye Veier AS og som er sendt på høring fra Vegdirektoratet, blir grundig vurdert før en endelig beslutning om søknaden fra Nye Veier AS blir fattet.
Om bredden på veiskuldre sier som nevnt dagens regelverk en skulderbredde på 1,5 meter i Bamble. Nye Veier AS har bedt om, og fått godkjent gjennom brev fra Vegdirektoratet 13. oktober 2016, tillatelse til å bygge to meter brede veiskuldre, og øker med andre ord bredden i forhold til veinormalens krav. Nye Veier forsikrer også at de vil plassere rekkverket 75 cm utenfor veiskulderen. Det blir dermed et kjøresterkt areal på 2.75 m utenfor selve veien.
Nye Veier vil sette inn trafikksikkerhetstiltak der de har størst effekt. Det betyr å erstatte svingete to-feltsveier uten midtrekkverk med fire-felts motorveier med midtrekkverk, viltgjerder, trafikksikkert sideterreng og slakest mulig svinger. Nye Veiers arbeid med å prioritere blant ulike tiltak vil gi mer sikkerhet for pengene.