Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:488 (2016-2017)
Innlevert: 10.01.2017
Sendt: 11.01.2017
Besvart: 19.01.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvor mange av de midlertidige tillatelsene gitt til enslige mindreårige asylsøkere etter utlendingsforskriften § 8-8 i 2016 kan sies å være en konsekvens av rimelighetsvilkåret ved internflukt i utlendingslovens § 28 er fjernet?

Begrunnelse

I et skriftlig svar til undertegnede datert 13. desember 2016 peker statsråden på to årsaker til den kraftige økningen i midlertidige oppholdstillatelser til enslige, mindreårige asylsøkere. Den ene årsaken oppgis å være UDIs vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, og den andre årsaken oppgis å være opphevingen av rimelighetsvilkåret ved internflukt.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: For å kunne besvare spørsmålet har jeg innhentet informasjon fra Utlendings-direktoratet (UDI).
I dagens saksbehandlingssystem er det ikke mulig å hente ut nøyaktig oversikt over hvor mange av de begrensede tillatelsene gitt i medhold av utlendingsforskriften § 8-8 som er en direkte konsekvens av at rimelighetsvilkåret ved internflukt i utlendingsloven § 28 ble fjernet med virkning fra 1. oktober 2016. Statistikken viser imidlertid en økning i antall tillatelser etter forskriftens § 8-8 etter 1. oktober 2016.
Av de totalt 316 tillatelsene med hjemmel i forskriftens § 8-8 som ble gitt i 2016, er 212 gitt etter 1. oktober. Det ble gitt 52 tillatelser i oktober, 86 i november og 74 i desember. Samme tall for enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan er henholdsvis 46, 81 og 66 i disse månedene.
Ved avslag på søknad om asyl skal UDI av eget tiltak vurdere om søkeren kan få opphold etter utlendingsloven § 38 på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket. For enslige, mindreårige asylsøkere som etter lovendringen kan henvises til internflukt, må altså utlendingsmyndighetene vurdere om de likevel bør få en oppholdstillatelse etter lovens § 38, og i så fall om de skal få en tidsbegrenset tillatelse etter forskriftens § 8-8. Momentene i den tidligere rimelighetsvurderingen etter lovens § 28 vil ha betydning ved denne vurderingen, herunder situasjonen ved retur. Hvis søkeren på vedtakstidspunktet er mellom 16 og 18 år og det ikke finnes annet grunnlag for opphold enn at søkeren mangler forsvarlig omsorg ved retur, kan søkeren gis en begrenset tillatelse.
Justis- og beredskapsdepartementet mottok 5. oktober 2016 en praksisforeleggelse fra UDI vedrørende begrensede tillatelser til enslige, mindreårige asylsøkere fra Afghanistan som kan henvises til internflukt. I brev av 26. oktober s.å. ble UDI, i påvente av departementets endeli-ge vurdering, bedt om å prioritere behandlingen av saker hvor søkeren vil være 17 år eller eldre på vedtakstidspunktet. UDI opplyser at denne tilbakemeldingen er en del av forklaringen på det store antallet begrensede tillatelser gitt i november og desember 2016. Det er altså hovedsakelig de eldste ungdommene som har fått slike tillatelser frem til nå, og de er ikke funnet å ha beskyttelsesbehov eller annet grunnlag for opphold i Norge enn mangel på forsvarlig omsorg ved retur.
For øvrig har den store økningen i antall asylsøkere til Norge i 2015 også hatt betydning for at antall begrensede tillatelser økte vesentlig i 2016 sammenlignet med tidligere år. Det året søkte hele 5 480 enslige mindreårige asyl her i landet, og av disse var 3 537 fra Afghanistan. I februar 2016 endret UDI sitt syn på vurderingen av hvilke områder i Afghanistan som ble ansett som trygge/utrygge, hvilket førte til at flere afghanske enslige, mindreårige asylsøkere har fått begrenset tillatelse. UDI har dessuten økt bemanningen for å behandle asylsøknader fra enslige mindreårige. At det har kommet et økt antall vedtak nå, der det er gitt begrensede tillatelser, kan derfor også skyldes at ekstra ressurser er satt inn for å behandle søknadene.