Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:491 (2016-2017)
Innlevert: 11.01.2017
Sendt: 11.01.2017
Besvart: 17.01.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): SKAP kreativ folkehøyskole, Mandal, ble godkjent for 100 elever i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Mens vanlig praksis har vært at folkehøyskolene får tilskudd de tre første årene etter godkjent elevtall, har denne praksisen ikke vært fulgt når det gjelder SKAP.
Hvorfor praktiseres ikke den samme tilskuddsordning de tre første driftsårene for SKAP som ble benyttet for de nystartede folkehøyskolene Kristiansand folkehøyskole og Setesdal folkehøyskole?

Begrunnelse

Det er med stor undring en registrerer den forskjellsbehandling som SKAP opplever mht. tilskudd i forhold til de to sist godkjente folkehøyskoler, Setesdal og Kristiansand folkehøyskole.
SKAP ble godkjent for 100 elever og forventet, som de andre nevnte folkehøyskolene at de fikk tilskudd for det godkjente elevtallet på 100 de tre første driftsårene. I statsbudsjettet for 2016 ble skolen tildelt midler for 60 elever, noe som utgjorde kr. 1,3 mill. mindre enn forventet. For 2017 er beløpet økt til kr. 1,7 mill. mindre enn forventet ut fra godkjent elevtall på 100 fordi grunnlaget for bevilgningen ligger lavere enn de 100 godkjente elevplassene.
Så er det kjent at skolen selv stipulerte en opptrapping av elevtallet over 3 år fra 60 det første driftsåret til 100 elever det tredje året. Likevel har det aldri vært kommunisert eller oppfattet, heller ikke av Folkehøyskolerådet, at dette skulle bety en annen praktisering av tilskuddsordningen for SKAP sammenliknet med de to nevnte folkehøyskoler.
For året 2017 hadde Folkehøyskolerådet innstilt på et tilskudd for 100 elever til SKAP. Dette ble endret i strid med tidligere praksis for andre folkehøyskoler av Utdanningsdirektoratet.
Store oppstartskostnader og en statlig tildeling i strid med tidligere praksis som har innebåret en betydelig reduksjon i forhold til forventet tilskudd, har skapt en svært vanskelig situasjon for skolen som har vært løst med banklån og krisehjelp fra Mandal kommune. Dette skaper store utfordringer for skolen og gir en mangel på forutsigbarhet som tidligere har preget tildelingspraksisen.
Dette dreier seg ikke om noen ekstrabevilgning til folkehøyskolene, men en fordeling mellom skolene i tråd med tidligere praksis som gjør at SKAP som de andre godkjente folkehøyskolene får tildeling etter antall godkjente elevplasser de tre første driftsårene.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: SKAP – kreativ folkehøgskole i Mandal ble godkjent for oppstart høsten 2016 ved departementets vedtak av 18. januar 2016, jf. Prop. 1 S (2015-2016). Det følger av vedtaket at skolen er godkjent for inntil 100 elevplasser. Til grunn for godkjenningen lå skolens søknad av 31. mars 2015. Det følger av søknaden at SKAP tar sikte på en gradvis opptrapping av elevtallet over tre år (60 elever høsten 2016, 80 elever høsten 2017 og 100 elever høsten 2018). Tilskuddet til skolen er beregnet på grunnlag av de elevtall SKAP budsjetterte med i sin søknad.
I motsetning til SKAP budsjetterte de nystartede folkehøyskolene Setesdal folkehøgskole (godkjent fra høsten 2009) og Kristiansand folkehøgskole (godkjent fra høsten 2015) ikke med noen gradvis opptrapping av elevtallet i sine søknader, og tilskuddet ble beregnet med utgangspunkt i det elevtallet skolene var godkjent for allerede fra første skoleår.
SKAP har varslet en klage på Utdanningsdirektoratet tilskuddsbrev for 2017. Da departementet er klageinstans, kan jeg ikke gå nærmere inn i saken på det nåværende tidspunkt.