Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:493 (2016-2017)
Innlevert: 11.01.2017
Sendt: 12.01.2017
Besvart: 18.01.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hvordan har statsråden fulgt opp dette vedtaket, og hvilke konkrete resultater har arbeidet gitt?

Begrunnelse

I asylforliket ble det gjort følgende vedtak:

"Stortinget ber regjeringen intensivere samarbeidet med IOM for å sikre økonomiske incentiver til rask retur av grunnløse asylsøkere."

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg viser til min orientering om oppfølgingen av anmodningsvedtak 68.1.2 fra Stortinget i Prop 1 S (2016-2017) punkt 9 side 326, gjengitt her:

«Anmodningen forstås slik at Stortinget ber om at ordningen med assistert retur styrkes ved å i økt grad legge til rette for assistert retur. IOM er en viktig samarbeidspartner for assistert retur og retur- og reintegreringsprogram i opprinnelsesland, og har vært hovedleverandør for norske myndigheter siden oppstarten av VARP (Voluntary Assisted Return Programme) i 2002. VARP er et generelt returprogram som tilbyr finansiert hjemreise. Samtidig samarbeider norske myndigheter med flere aktører på feltet. For retur- og reintegreringprogrammet til Somalia har vi for eksempel en avtale med Dansk flyktninghjelp. For returprogrammet til Etiopia er etiopiske myndigheter samarbeidspartner. For å redusere sårbarheten på tjenesten anser departementet det som viktig å utvide antall samarbeidspartnere. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor anmodet UDI om å utrede alternative samarbeidspartnere i løpet av høsten 2016.
Anmodningsvedtaket er med dette fulgt opp.»

Jeg kan tilføye at UDIs utredning p.t. er til vurdering i departementet.
Jeg viser for øvrig til at Kommunal- og forvaltningskomiteen i Innst. 16 S (2016-2017) ikke hadde merknader til oppfølgingen av anmodningsvedtaket.