Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:500 (2016-2017)
Innlevert: 11.01.2017
Sendt: 12.01.2017
Besvart: 17.01.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Hva har statsråden gjort for å sikre effektiv saksbehandling hos UDI og oppfordre til nye samarbeidsformer mellom UDI og PU og andre relevante etater, herunder i hvilken grad har saksbehandlingstiden holdt seg innenfor den stipulerte tiden for henholdsvis intervju og svar generelt og i saker som gjelder enslige mindreårige asylsøkere spesielt, samt i hvilken grad har man oppnådd målet om kortere saksbehandlingstid i 2016 enn i 2015 når det gjelder familieinnvandring, særlig i familiegjenforeningssaker?

Begrunnelse

Som en del av asylforliket ba Stortinget regjeringen om å sikre effektiv saksbehandling fra UDI og oppfordre til nye samarbeidsformer mellom UDI og PU og andre relevante etater, for å sikre en mest mulig effektiv og hensiktsmessig saksbehandling. På UDIs nettsider fremgår det at asylsøker som kom i 2015 mest sannsynlig vil bli intervjuet i løpet av 2016 og at mange av de som kom i 2015 også vil få svar i løpet av 2016. På nettsidene fremgår det også at de som kom i 2016 kan komme til å måtte vente i 10 måneder fra søknad ble registrert til man blir innkalt til intervju. I svar på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad av 29. juni 2016 skriver innvandrings- og integreringsministeren at departementet i tildelingsbrevet for 2016 har gitt føringer til UDI om at saksbehandlingstid i familieinnvandringssaker i 2016 skal være kortere enn i 2015. I skriftlig svar på spørsmål fra representant Marianne Aasen av 13. september 2016 skriver innvandrings- og integreringsministeren at UDI gjennomgår innkomne søknader i løpet av tre måneder for å avklare hvilke søknader som trenger ytterligere opplysninger familieinnvandringssaker, med unntak av en portefølje fra Afrika der man ikke har kommet ned til tre måneders behandlingstid.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Som omtalt i Prop. 1 S (2016-2017) i forbindelse med oppfølging av anmodningsvedtak nr. 12, 13. oktober 2015, har Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet (PU)satt i gang et tverretatlig prosjekt for å se på mulige modeller for forbedring av arbeidsmåten i den innledende delen av asylsaksbehandlingen. Man har særlig sett på den innledende registrerings- og mottaksfasen. Selve utredningsarbeidet startet sommeren 2016 og avsluttes i nærmeste framtid. Et viktig utgangspunkt for arbeidet er erfaringene fra samarbeidet mellom UDI, politiet og andre sektormyndigheter på Ankomstsenter Østfold. Departementet har i forbindelse med prosjektet understreket betydningen av at etatene på feltet samhandler godt og med jevne mellomrom vurderer mulige forbedringer av oppgaveløsningen. Jeg vil avvente etatenes vurderinger av hvilke endringsforslag det eventuelt er ønskelig å gå videre med.
Spørsmål om effektiv saksbehandling er tilbakevendende tema i den løpende styringsdialogen med UDI. Den stipulerte tiden for intervju- og saksbehandling som representanten viser til er anslåtte ventetider som oppgis for søkerne på UDIs hjemmesider. Ventetidene er ikke frister UDI forplikter seg til, men er UDIs beste anslag basert på tilgjengelige ressurser og prognoser for antall asylsøkere. For 2017 har jeg gitt UDI i oppdrag å bygge ned antall ubehandlede asyl- og oppholdssaker til et effektivt restansenivå. Dette vil bidra til en mer effektiv og raskere saksbehandling.
Enslige mindreårige asylsøkere er en gruppe jeg er spesielt opptatt av. UDI økte kapasiteten på behandling av søknader fra enslige mindreårige siste del av 2016. De hadde som mål i 2016 å fatte vedtak i de fleste saker til personer som kom i 2015. Jeg mottar årsrapporten fra UDI 27. februar. For 2017 har jeg i tildelingsbrevet til UDI og UNE tydeliggjort at enslige mindreårige skal prioriteres i alle ledd, herunder også saksbehandling.
I 2016 var det et resultatkrav i tildelingsbrevet til UDI at saksbehandlingstiden i familieinnvandringssaker skulle være kortere enn i 2015. Per 2. tertial 2016 hadde saksbehandlingstiden i familieinnvandringssaker gått ned fra 2015, og UDI planla for en fortsatt nedgang i både saksbehandlingstiden og saker til behandling. For 2017 har jeg satt krav om at saksbehandlingstiden skal ned ytterligere, dvs. at saksbehandlingstiden i familieinnvandringssaker skal være kortere i 2017 enn i 2016. UDI har videre sagt at de vil styrke arbeidet med familiegjenforeningssaker ytterligere i år, gjennom å bistå enkelte ambassader og politidistrikt med formål om å korte ned saksbehandlingstiden.