Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:502 (2016-2017)
Innlevert: 11.01.2017
Sendt: 12.01.2017
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 18.01.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Som en del av asylforliket ble man enige om at det skal opprettes en ordning med direktefly til de viktigste avsenderlandene for å sikre rask retur av asylsøkere uten reelt beskyttelsesbehov.
Hva har statsråden gjort for å følge opp denne enigheten?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Politiet bruker både enkeltreiser med rutefly og charterflygninger i returarbeidet. Retur med rutefly er den løsningen som benyttes oftest, mens charterflygninger benyttes der det er mest hensiktsmessig og ressurseffektivt. Ved vurderinger om det skal brukes charter, inngår forhold som kostnad, sikkerhet og om mottakerlandet aksepterer denne type returer. Dette vurderes individuelt fra sak til sak, og Politiets utlendingsenhet (PU) jobber kontinuerlig med å få gjennomført flere charter-flygninger. I løpet av 2016 organiserte PU to nasjonale charterflygninger, i tillegg til å ha deltatt på fire charterflygninger i regi av Frontex.
Jeg bemerker for øvrig at Justis- og beredskapsdepartementet har orientert om oppfølgingen av dette anmodningsvedtaket i Prop. 1 s (2016-2017) punkt 9 side 331. Justiskomiteen har i Innst. 6S (2016-2017) ingen merknader til oppfølgingen.