Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:505 (2016-2017)
Innlevert: 12.01.2017
Sendt: 12.01.2017
Besvart: 23.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Kan Statsråden redegjøre for om regjeringen vil godkjenne en slik forringelse av kvalitet, og hvordan en slik redusert utbygging eventuelt vil påvirke trafikksikkerheten?

Begrunnelse

Nye Veier AS har søkt om å fravike kravet om veibelysning og veiskulder på tre meter for utbyggingen av E6 og andre strekninger i resten av landet. Dersom selskapet får godkjent en slik søknad, vil veiskulderen blir to meter.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ny E18 gjennom Bamble, E18 Tvedestrand-Arendal og E6 fra Kolomen har vært ønsket og planlagt i mange tiår. Nå kommer vi endelig i gang med prosjektene. Veibevilgningene har økt markant de siste årene, og dermed blir det økonomisk rom til å realisere flere prosjekter. Man går fra plan til bygging. Den nye veien vil redusere reisetid og øke trafikksikkerheten betydelig. Det er jeg glad for.
Nye Veier AS har så langt ikke søkt om fravik fra kravet om vegbelysning og vegskulder på E6. Selskapet vurderer fortsatt denne saken. De har imidlertid søkt om fravik fra disse kravene på E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Det er Vegdirektoratet som behandler søknadene om fravik. Vegdirektoratet har godkjent fravik fra krav om 3 m skulder på E18 mellom Tvedestrand og Arendal, men har ennå ikke behandlet kravet om fravik fra vegbelysning.
Nye Veier AS har vurdert om de skal anlegge vegskulderen på 2,0 meter. De øker med det bredden i forhold til veinormalens krav om vegskulder på 1,5 meter. Nye Veier forsikrer også at de vil plassere rekkverket 75 cm utenfor veiskulderen. Det blir dermed et kjøresterkt areal på 2.75 m utenfor selve veien. Uavhengig av om det blir 2,0 meter, 2,75 meter eller 3,0 meter, blir det bedre enn det som er dagens regler og ikke minst det som ble lagt til grunn under forrige regjering, hvor representanten Trettebergstuens parti satt i føringen. Jeg finner det litt oppsiktsvekkende dersom representanten Trettebergstuen mener at daværende planer medførte en utrygg standard.
Jeg minner om at Nye Veier selvsagt skal følge alle lover og forskrifter samt Statens vegvesens vegnormaler. Selskapet har imidlertid et mandat om å fornye vegutbyggingen i Norge, slik at vi får pengene til å strekke lenger og enda flere kilometer vei kan bli oppgradert til en bedre standard enn i dag. Det gjør de ved å utfordre vegnormalene slik at de kan forbedres, og at vi får størst nytte igjen for samfunnets midler. Hoveddelen av dette arbeidet går på tidlig involvering i trasevalg for å optimalisere massebalanse, valg av mer standardiserte løsninger og lignende.
På samme måte som for Vegvesenets prosjekt gjør Nye Veier også vurderinger om behovet for belysning på strekninger. Under forrige regjering ble for eksempel strekninger på E6 nord for Gardermoen bygget uten belysning. Jeg finner det oppsiktsvekkende dersom representanten Trettebergstuen nå mener at den veien ble bygget med lavt fokus på trafikksikkerhet.
I følge gjeldende normal for veg- og gateutforming N100 skal firefelts veg med ÅDT over 12 000 belyses. Det pågår nå arbeid med revidering av håndbok N100. Et forslag er sendt på høring med høringsfrist 15. mars 2017. Et av de forslag som ligger i den pågående høringen er at det for firefelts nasjonal hovedveg med fartsgrense 110 km/t skal være følgende krav til belysning: I kryssområder skal ramper belyses. Vegen skal belyses når ÅDT overstiger 20.000.
Jeg forventer at de trafikksikkerhetsmessige og økonomiske konsekvensene av en slik endring som både ønskes fra Nye Veier AS og som er sendt på høring fra Vegdirektoratet, blir grundig vurdert før en endelig beslutning om søknaden fra Nye Veier AS blir fattet.
Nye Veier vil sette inn trafikksikkerhetstiltak der de har størst effekt. Det betyr å erstatte svingete to-feltsveier uten midtrekkverk med fire-felts motorveier med midtrekkverk, viltgjerder, trafikksikkert sideterreng og slakest mulig svinger. Nye Veiers arbeid med å prioritere blant ulike tiltak vil gi mer sikkerhet for pengene.