Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:513 (2016-2017)
Innlevert: 13.01.2017
Sendt: 16.01.2017
Besvart: 23.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Meiner statsråden at informasjon via radio er viktig, og vil statsråden iverksetje tiltak som sikrar at områdene som er særleg utsette for ekstraordinære hendingar som ekstremvêr, flom og snøskred kan motta informasjon over radio, eller er det andre tiltak statsråden ser for seg skal nyttast for å sikre informasjon til innbyggjarane i nemnte krisesituasjonar?

Begrunnelse

FM-nettet i Møre og Romsdal og i Trøndelag blir sløkt 8. februar for dei store, riksdekkjande kanalane, og problematikken med manglande DAB-dekning blir tatt opp i leiaren i Sunnmøringen 12. januar:
«Sunnylvsbygda i Stranda er mellom stadane på landsbygda der ein ser med stor uro på DAB-dekninga. Der har mange innbyggarar skrive under ei liste og sendt brev til NRK fordi dei ikkje får inn DAB i bilen og heller ikkje i heimen. «For Sunnylvsbygda er radio svært viktig i beredskapssamanheng. Ved eit eventuelt ras i Åkneset vil Sunnylvsbygda bli heilt isolert i lang tid. Bygda kan og i periodar bli isolert på grunn av snøskred», skriv dei.»
Sikkerheita må vera like god for alle innbyggjarane i Noreg, uavhengig i kor i landet dei bur, og det herskar ingen tvil om at DAB-dekning kan bety mykje for varsling og evakuering i beredskapssamanheng. Eg meiner at befolkninga må kunne forvente at NRK sender ut signal til alle innbyggjarane for å oppfylle pliktene sine som allmennkringkastar. Det er eit påtrengjande behov for å byggje ut DAB-nettet raskt for å sikre tilstrekkeleg dekning i bygder og lokalsamfunn som er spesielt utsette i beredskapssamanheng.
Det er NRK som avgjer tilleggsutbygging, men justis- og beredskapsministeren har overordna ansvar for å sikre beredskapen i Noreg.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Radio er en viktig kanal for varsling i beredeskapssituasjoner og for informasjon og meldinger til befolkningen. Særlig aktuelt er det å benytte seg av radio for å formidle slik informasjon i sammenheng med; ekstremvær, flom- og eller skredfare som tilsier at befolkningen bør ta forholdsregler; trafikkinformasjon som kan bedre sikkerheten og/eller forenkle reisen for trafikantene, og; alvorlige beredskapssituasjoner, da gjerne i kombinasjon med varslingssignal over tyfonanlegg.
Regjeringen er opptatt av de beredskapsmessige konsekvensene teknologiske endringer som for eksempel DAB-overgangen representerer, og forholder seg til de beredskapsmessige vurderinger av disse endringene som er foretatt av både Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), NRK og Direktoratet for samfunnssikkerhet(DSB).
I behandlingen av Dokument-8-forslag om utsatt slukking av FM-nettet 7. desember 2016, vedtok Stortinget følgende:

"Stortinget ber regjeringen følge slukkingen av FM-nettet nøye, og løpende sikre seg at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden blir oppfylt i tråd med Stortingets forutsetninger."

Dette er det viktigste beredskapskravet. Beregninger foretatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), viser at befolkningsdekningen i NRKs DAB-nett er på 99,7 pst. Dekningsgraden i NRKs DAB-nett er etter Nkoms vurderinger dermed minst like god som FM-nettet, som har en befolkningsdekning på ca. 98,6 pst. i FM stereo og ca. 99,6 pst. i FM mono. Det er viktig å legge til at det uavhengig av teknologi ikke vil være 100 pst. radiodekning.
DSB har utarbeidet en egen rapport med en beredskapsmessig vurdering av overgangen til DAB. Basert på Nkoms dekningsberegninger, konkluderer DSB at det norske DAB-nettet vil være teknisk mer robust enn dagens FM-nett. Tunneldekningen antas også å bli bedre i DAB enn på FM, fordi alle radiokanaler (ikke bare P1) blir tilgjengelige.
Jeg er imidlertid kjent med at mange tilbakemeldinger om dårlig dekning skyldes problemer med montering eller bruk av mottaksutstyr. Det er derfor lagt til grunn at NRK gjennom 2017 opprettholder sitt styrkede informasjons- og kommunikasjonstilbud til publikum vedrørende radiodigitaliseringen. Angående sjødekning, vil det være behov ytterligere målinger for å bekrefte full dekning.
La meg vise til at KUD som ansvarlig departement ber NRK om redegjørelse i forhold til dekning innen 14 dager etter slukking av FM-nettet i hver region. KUD legger til grunn at NRK løpende og så raskt som mulig undersøker og følger opp eventuelle tilbakemeldinger. I tillegg anmodes NRK om fortløpende å vurdere hvorvidt områder uten dekning på dekningskartet, bør få dekning ut fra beredskapshensyn. Jeg vil også vise til at Samferdselsdepartementet er anmodet om å be Vegvesenet utarbeide statusoppdateringer for utbygging i DAB i tuneller, som fortløpende vil oversendes KUD. Også dette med 14 dagers frist i etterkant av NRKs slukking i hver region.
For øvrig skal NRK bidra med informasjon om antall henvendelser fra publikum, hovedtrekkene i disse og i tillegg hvordan henvendelsene følges opp.
Som de fleste har fått med seg, var det sist uke store medieoppslag i forbindelse med at et brudd i Telenors fibernett onsdag 18. januar medførte at deler av FM- og DAB-nettet, mobil og datatrafikk falt ut. Dette rammet omtrent fem prosent av befolkningen. Det er viktig å få frem at feilen skyldtes samtidige brudd i to uavhengige fiberkabler og menneskelig svikt i forbindelse med gravearbeid og feilretting, og hadde dermed ikke sammenheng med etableringen av DAB-nettet eller slukkingen av FM.
Selv om det er svært lite sannsynlig at noe slikt skulle kunne skje, anser jeg det som totalt uakseptabelt. Det samme vet jeg at gjelder også for Kulturministeren. For å unngå at en slik hendelse ikke skal kunne gjenta seg, skal det etableres enda en kabel, som skal gi ytterligere sikring og bidra til å gjøre infrastrukturen mer robust.
DSB vil gå inn i alle detaljene rundt denne konkrete hendelsen. I tillegg har Kulturministeren bedt NRK om en rapport om hendelsen, som skal foreligge denne uken.
Jeg vil til sist informere om at KUD vil orientere Stortinget om erfaringene med FM-slukking og beredskap på egnet tidspunkt i 2017.